Otwarty konkurs „MALUCH 2013 – edycja 2”

Dnia 19 lipca 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, ze zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH 2013 – edycja 2”.

Program MALUCH realizowany jest  w 2013 r. w dwóch edycjach. Niniejsze ogłoszenie realizuje 2. edycję Programu.
W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie), polegające na:

zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r.,
organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

O dotacje mogą się ubiegać:

osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

Z dotacji nie mogą skorzystać:

 jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące (współ)własnością jednostek samorządu terytorialnego;
instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane w konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1”.

Na drugą edycję Programu przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 000 000 zł, z możliwością jej zwiększenia.
Termin składania ofert: do dnia 8 sierpnia 2013 r.
Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl -
w terminie: do dnia 12 września 2013r. 

Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 r.
Uzyskane kwoty dotacji na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki pomniejszają miesięczne opłaty rodziców.
Szczegółowe zasady konkursu na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej tel. 61 854 12 08 lub 61 854 18 23

Autor: Katarzyna Grafka
Data utworzenia: 22.07.2013
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.07.2013 - 11:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.08.2020 - 10:50