Zarządzenie nr 289/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim