Zwrot na podstawie upomnienia wystawionego przez Wojewodę Wielkopolskiego

 1. Zobowiązany w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia przekazuje kwotę:
  • należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie - na rachunek bankowy OPS wskazany w upomnieniu,
  • kosztów upomnienia - na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wskazany w upomnieniu (NBP O/O Poznań nr 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000, tytułem upomnienie nr WUW-KS-UP-…../……):
  1. OPS niezwłocznie informuje Wojewodę Wielkopolskiego o zwrocie należności drogą elektroniczną na adres: naleznosci@poznan.uw.gov.pl:
   • temat e-maila: upomnienie nr WUW-KS-UP-…../….., zwrot,
   • treść e-maila: informacja o zwrocie należności, upomnienie nr WUW-KS-UP-…../….., sprawa nr KS-..…., data otrzymania zwrotu, kwota należności głównej, kwota odsetek
    oraz drogą oficjalną (za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP) na adres Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przesyła kopię dowodu wpłaty należności przez zobowiązanego wraz z potwierdzeniem informacji przekazanych drogą elektroniczną;
  2. OPS przekazuje należność na rachunek bankowy gminy;
  3. gmina przekazuje należność na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w NBP O/O Poznań:
   • należność główna: 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000,
   • odsetki: 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000,
   • tytułem:  odpowiednia klasyfikacja budżetowa.
 2. W przypadku, gdy zobowiązany nie dokonał zwrotu należności w terminie miesiąca od dnia wystawienia upomnienia, OPS niezwłocznie informuje Wojewodę Wielkopolskiego o braku zwrotu należności drogą elektroniczną na adres: naleznosci@poznan.uw.gov.pl:
  • temat e-maila: upomnienie nr WUW-KS-UP-…../……., brak zwrotu,
  • treść e-maila: informacja o braku zwrotu należności, upomnienie nr WUW-KS-UP-…../….., sprawa nr KS-…….

Ze względu na ochronę danych osobowych w wiadomościach wysyłanych na adres naleznosci@poznan.uw.gov.pl i dotyczących konkretnego zobowiązanego wskazywać należy wyłącznie jego NAZWISKO, do wiadomości nie należy załączać niezabezpieczonych plików zawierających dane osobowe (np. numer PESEL), w tym skanów przelewów bankowych.

Autor: Anna Napierała
Data utworzenia: 03.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2018 - 11:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.12.2018 - 12:35