Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2013 roku, cz. 4. [poz. 301-400]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2013 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
301 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.   tłumacz przysięgły Pani Eleonora Pawlak, zam. ul. Tarninowa 25, 62-095 Murowana Goślina  26.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
302 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r.  - o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
[wystąpienie pokontrolne]
Ośrodek Szkolenia Kierowców ABS, Tadeusz Wawrzyniak z siedzibą w Tuliszkowie przy ul. Poznańskiej 70 28.06.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
303 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Sylwia Pachura, zam. ul. Matejki 11, 62-050 Mosina 02.07.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
304 rozliczenie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania w zakresie prowadzenia kampanii edukacyjnych na terenie województwa zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań 04.07-05.08.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
305 wyjaśnienie kwestii poruszanych w anonimie (data wpływu: 13.06.2013 r.), skierowanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, dotyczącym nieprawidłowości w działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  Środowiskowy Dom Samopomocy w Głębockiem, Głębockie 26A, 62-561 Ślesin 09.07-19.07.2013 Wydział Polityki Społecznej
306 prowadzenie postępowań administracyjnych określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 12, poz. 110) oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 08.07-19.07.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
307 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.) "GOMA" Spółka z o o., ul. Tama Kolejowa 5a, 64-100 Leszno 08.07-10.07.2013 Wydział Polityki Społecznej
308 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
"DELTA" Spółka z o o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno 11.07-12.07.2013 Wydział Polityki Społecznej
309 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
"MEPPROZET KOŚCIAN" S.A., ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan 15.07-17.07.2013 Wydział Polityki Społecznej
310 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
"Przedsiębiorstwo Handlowo - Zaopatrzeniowe MAWA" Spółka  18.07-19.07.2013 Wydział Polityki Społecznej
311 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Norbert Fijałkowski, zam. ul. Rejtana 5/5, 60-653 Poznań 08.07.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
312 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny 15.07-20.08.2013 Wydział Finansów i Budżetu
313 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka 17.07-27.08.2013 Wydział Finansów i Budżetu
314 uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8-10, 20, 21, 23, 24 - 27 oraz art. 42 - 48 ustway o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja "Zwierzęta i My", ul. Dąbrowskiego 25/3, 60-840 Poznań 10.07-19.07.2013 Wydział Polityki Społecznej
315 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 r. z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[wystąpienie pokontrolne]
Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Pobiedziskach, ul. Powstańców Wlkp. 28, 62-010 Pobiedziska 12.07-12.08.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
316 zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej stanowiącej ciag komunikacyjny w miejscowości: Świerczyna - Przystajnia Kolonia - Przystajnia - Moczalec", zrealizowane w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 17.07-26.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
317 zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej 840564P "Emilianów do drogi wojewódzkiej" zrealizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów  17.07-26.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
318 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 r. z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem 19.07-19.08.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
319 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 r. z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[wystąpienie pokontrolne]
Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu, ul. 3 stycznia 39A, 64-300 Nowy Tomyśl 15.07-14.08.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
320 wyjaśnienie zasadności zarzutów stawianych w skardze w zakresie udzielania świadczeń z pomocy społecznej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. 22 stycznia 4, 64-830 Margonin 22.07-31.07.2013 Wydział Polityki Społecznej
321 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu, ul. Wojska Polskiego 12, 64-850 Ujście 23.07-02.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
322 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia 
[wystąpienie pokontrolne]
P.P.H.U. "Albertina" Bożena Kmita z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Jaworznickiej 28 17.07.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
323 wydatkowanie środków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań 19.07 - 09.08.2013 Wydział Finansów i Budżetu / Wydział Polityki Społecznej
324 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006
[wystąpienie pokontrolne]
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań 22.07 - 22.08.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
325 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Oddział Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9 23.07 - 23.08.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
326 kontrola dysponenta jednostek systemu Państowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy  z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/08 oraz szpitalnego oddziału ratunkowego w okresie od 10 stycznia 2013 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
SP ZOZ w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno 22.07 - 30.08.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
327

kontrola dysponenta jednostek systemu Państowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy  z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/18 w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

NZOZ Ratownictwo Medyczne "Wawrzyniak" s. c., al. Wolności 1a, 63-500 Ostrzeszów 22.07 - 30.08.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
328 uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8-10, 20, 21, 23, 24 - 27 oraz art. 42 - 48 ustway o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie NA TAK, ul. Ognik 20 C, 60-386 Poznań 26.07 - 08.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
329

wyjaśnienie kwestii zgłaszanych w piśmie z dnia 24 czerwca 2013 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, os. Rzeczypospolitej 4/32, 63-200 Jarocin 22.07.2013 Wydział Polityki Społecznej
330 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Kamila Dramińska - Kusz, ul. Bóżnicza 12/30, 61-751 Poznań 23.07.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
331 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Tomasz Basiński, ul. 28 czerwca 1956 r. 170/23, 61-507 Poznań 19.07.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
332 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia 
[wystąpienie pokontrolne]
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Jan Haładyn w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 21 22.07.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
333 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia  Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO - USŁUGI Remigiusz Gawlik, Chojęcin Szzum 25 25.07.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
334 sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie, z siedzibą pod adresem: Czermin 47, 63-304 Czermin  29.07 - 02.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
335 zagadnienia związane z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5 29.07 - 30.07.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
336 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
Zakład pracy chronionej - Leszczyńska Agencja Wydawnicza Spółka jawna , ul. Słowiańska 55, 64-100 Leszno  29.07.2013 Wydział Polityki Społecznej
337 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
Zakład pracy chronionej - Spółdzielnia Inwalidów "Powstaniec", ul. Podgórna 16, -200 Karpicko k/Wolsztyna  30.07-2.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
338 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Zakład pracy chronionej "Polmech" Sp.  z o. o., ul. Kurpińskiego 15, 63-900 Rawicz 5.08-6.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
339 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.) Zakład pracy chronionej - Zakład Wyrobów Jubilerskich  "RAVIA", ul. Ogrodnicza 54, 63-900 Rawicz 7.08-9.08.2013
anulowano
Wydział Polityki Społecznej
340 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Justyna Czader, zam. ul. Lelewela 13, 61-409 Poznań  26.07.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
341 realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Rynek 17, 63-900 Rawicz 30.07-2.08.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
342 wyjaśnienie kwestii udzielenia  świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań - filia Wilda, ul. Opolska 58, 61-433 Poznań  1.08-9.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
343 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2012 r. na zadania związane z ochroną powietrza 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al.. Niepodległości 18, 61-713 Poznań  2.08-2.09.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
344 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań włsanych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budzetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  Urząd Gminy w Ostrowitem 2, 62-402 Ostrowite 6.08-20.09.2013 Wydział Finansów i Budżetu
345 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań włsanych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budzetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn  8.08-27.09.2013 Wydział Finansów i Budżetu
346 wszystkie sfery orgazniacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej w związku z reorganizacją  Domu Pomocy Społecznej i wnioskiem Starosty Gostyńskiego o zwiększenie liczby miejsc z 90 do 97 Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, z siedzibą pod adresem: Rogowo 24, 63-840 Krobia 1.08-23.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
347 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r.  Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn  2.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
348 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
Zakład pracy chronionej - Spółdzielnia Inwalidów "Wielkopolanka" ul. Garbary 23, 62-065 Grodzisk Wlkp.  7.08-9.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
349 ocena sposobu realizacji zadań zleconcyh w zakresie powszechnego obowiązku obrony dotyczących prowadzenia rejestracji osób na potrzeby kawlifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej  Urząd Miasta w Luboniu, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń  9.08.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
350 kontrola podmiotu prowadzącego kursy w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy, pod względem spełniania wymagań określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późń.  Centrum Ratownictwa Medycznego "Medservis" os. Wschód 4A/1, 62-100 Wągrowiec  5.08-31.08.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
351 gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu  w likwidacji, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań  12.08-30.09.2013 Wydział Finansów i Budżetu
352 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań włsanych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budzetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  Urząd Gminy Baranów, Rynek 21, 63-604 Baranów  19.08-27.09.2013 Wydział Finansów i Budżetu
353 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/19 Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera  1, 64-920 Piła oraz Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp.   z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 8.08-30.08.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
354 realizacja zadań zleconych w zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska  Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina 20.08.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
355 gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, al.. Niepodległości 16/18, 61-813 Poznań  19.08-4.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
356 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Anna Michalska-Orlik, ul. Wilczak 12/67, 61-623 Poznań  12.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
357 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach, z siedzibą pod adresem: 63-308 Gizałki, ul. Kaliska 23 26.08-30.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
358 wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania i tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wynikającej z Umowy zawartej w dniu 20 listopda 2012 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Oborniki na podstawie art. 63 ustawy z dnia lutego 2011 r. o poiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 235 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Obornikach 64-600 Oborniki  19.08-22.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
359 w związku z pismem zawierającym informacje o niedomogach w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i wspomagających 
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Dom Pomocy Społecznej w Psarskim z siedzibą pod adresem: Pasrskie, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem  21.08-13.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
360 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań włsanych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budzetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów  23.08-10.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
361 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań włsanych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budzetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo 29.08-10.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
362 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Katarzyna Maciejak, ul. Trzmiela 21, Skórzewo 60-185 Poznań  20.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
363 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Złotów na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wiloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów  5.09-13.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
364 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Jadwiga Dyderska ul. Starowiejska 1i/11 61-664 Poznań  21.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
365 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Piotr Dranikowski, ul. Lewkoniowa 22 60-175 60-175 Poznań  22.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
366 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Jadwiga Kurkiewicz-Laskowska ul. Winogrady 148 61-626 Poznań  27.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
367 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Ewa Roussel, zam ul. Włodarczaka 26/4, 64-100 Leszno  22.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
368 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
Zakład pracy chronionej - KUVERT Polska Sp. z o. o., Przyprostynia, ul. Prandoty 150, 64-360 Zbąszyń  02.09-06.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
369 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Zakład pracy chronionej - Zakład Wyrobów Jubilerskich "RAVIA", ul. Ogrodnicza 54, 63-900 Rawicz  11.09-13.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
370 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Maciej Stachowiak, zam. ul. Sosnowa 105, 62-002 Złotniki  23.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
371 realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski  2.09-6.09.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
372 zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P Kościan - Śrem na terenie Powiatu Kościańskiego" zrealizowane w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kościanie, al.. Kościuszki 22, 64-000 Kościan  28.08-30.09.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
373 organizacja ruchu na drogach wojewódzkich w zakresie:           - oznakowania dróg publicznych,                          - spełnianie przez organ zarządzający ruchem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczególowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonyania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) Marszałek Województwa Wielkopolskiego  27.08-16.09.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
374 organizacja ruchu na drogach powiatowych i gminnych w zakresie: - oznakowania dróg publicznych, - spełnianie przez organ zarządzający ruchem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczególowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonyania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) Starosta Poznański  26.08-16.09.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
375 zasadność przyznawania świadczeń, legalność, wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie (Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo) 9.09-20.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
376 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Olga Nowacka, ul. Chrobrego 12/14, 62-300 Września  23.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
377 kontrola realizacji przepisów ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku paszowego za 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań  27.08-27.09.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
378 wyjaśnienie zarzutów zawartych w skardze Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 27.08-25.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
379 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Turecka 16 62-709 Malanów 03.09-20.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
380 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
zpchr. Zakład Stolarsko - Tapicerski Deminiak Franciszek, ul. Antoniewska 22A, 62-085 Skoki 28.08-29.08.2013 Wydział Polityki Społecznej
381 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Komenda Wojewódzka Państwowej Strazy Pożarnej w Poznaniu, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań 04.09.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
  prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Wiktoria Wierzbińska, ul. Jeżyka 18/3, 62-100 Wągrowiec 28.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
382 przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do infomacji publicznej oraz prawidłowość formalnoprawne  dezycji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślini i Nasiennictwa , ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań 29.08-06.09.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
383 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Małgorzata Martyńska, ul. Lipowa 33D/4, 62-100 Wągrowiec 28.08.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
384 zagadnienia związane z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 13)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 05.09-06.09.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
385 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie funkcjonowania zespołów ratownistwa meycznego w rejonie operacyjnym nr 30/14
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
NZOZ Obst Ambulans Union Ratownictwo Medyczne, Parkowo 8A, 64-608 Parkowo 30.08.3012-30.09.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
386 wyjaśnienie skargi  Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów  04.09.-13.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
387 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  Urząd Miasta i Gminy Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek 04.09-15.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
388 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  Urząd Gminy Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów  05.09-02.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
389 gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznyc Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań 03.09-01.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
390

realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój  infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim, z siedzibą pod adresem: ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie 9.09-27.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
391 ocena sposobu realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, powszechnego obowiązku obrony dotyczących prowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i  założenia ewidencji wojskowej, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-Święciechowa  9-09-2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
392 realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski  12-09-2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
393 sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegających na opracowywaniu i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także tworzeniu i pracy zespołu interdyscyplinarnego Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 3.09-10.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
394 zadanie pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do posesji zlokalizowanych przy ulicach Szeroka, Okrężna i Krótka w Połajewie, łączących osiedle domków jednorodzinnych z drogą wojewódzką nr 178 Oborniki-Wałcz” zrealizowane w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Połajewo, ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo 10.10-16.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
395 wszystkie sfery  organizacji i funkcjonowania placówki, wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim, z siedziba pod adresem: ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie 9.09-20.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
396 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 roku z budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Oddział Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie, ul. Śniadeckich 5 4.09-4.10.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
397 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Oddział Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie, ul. Śniadeckich 5 9.09-9.10.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
398 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Michael Abdalla, ul. Truskawkowa 14, 60-185 Skórzewo 9-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
399 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno  11.09-11.10.2013 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
400 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100  Śrem 10.09-11.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu/Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 05.07.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 14:28