Wojewoda

Łukasz Mikołajczyk jest rodowitym ostrowianinem. Urodził się 12 sierpnia 1977 roku. Ukończył Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

W 2003 roku zdobył tytuł magistra na Politechnice Opolskiej na kierunku informatyka o specjalności sieci komputerowe i systemy baz danych. Wcześniej ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku informatyka. Ponadto podejmował także wiele form doskonalenia zawodowego i kształcenia na studiach podyplomowych, między innymi studia podyplomowe z public relations i zarządzania kryzysami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu czy też studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

W grudniu 2001 roku został egzaminatorem ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). W 2002 roku otrzymał Certyfikat Lidera Programu Intel Nauczanie ku Przyszłości, a rok później został trenerem Programu Intel Nauczania ku Przyszłości. W roku 2006 został egzaminatorem ECDL-A - poziom zaawansowany.

Przez kilkanaście lat pracował w szkole jako nauczyciel matematyki i informatyki. Od 2007 roku do 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.

W latach 2015-2019 pełnił mandat Senatora RP IX kadencji. W Senacie był założycielem i przewodniczącym Senackiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Dwukrotnie uzyskiwał mandat radnego powiatu ostrowskiego. 25 listopada 2019 roku, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wręczył Łukaszowi Mikołajczykowi akt powołania na stanowisko wojewody wielkopolskiego.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek.


W dniu 25 listopada 2019 roku prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Łukasza Mikołajczyka na stanowisko wojewody wielkopolskiego.

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.

Gabinet wojewody: II piętro, budynek A
e-mail: sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

Przedmiot działalności

 1. Wojewoda Wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:
  1. Gabinetu Wojewody;
  2. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
  3. Wydziału Finansów i Budżetu;
  4. Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa;
  5. Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru;
  6. Wydziału Zdrowia;
  7. Zespołu Audytu Wewnętrznego.
 2. Wojewodzie Wielkopolskiemu bezpośrednio podlega stanowisko Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, które znajduje się w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 3. Wojewoda Wielkopolski sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
  2. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
  3. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, z wyłączeniem spraw realizowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim.

Status prawny wojewody:

Wykaz Przedsiębiorstw Państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Wielkopolski znajduje się na stronie Rejestry, ewidencje i archiwa.

Wojewoda oraz I i II Wicewojewoda przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Biura Organizacyjno-Administracyjnego [kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17 oraz (bez prefiksa) 222 500 117, e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl].

Informacje w języku migowym

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 08.05.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.05.2012 - 10:29
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 26.11.2020 - 08:46