Deklaracja dostępności Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
 • Nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2)
 • Nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1 1.2.5)
 • Brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego.

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: 618541917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Kompleks budynków A, B i C

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynkach:

Budynek A

 • Gabinet Wojewody
 • Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Biuro Organizacyjno-Administracyjne
 • Biuro Obsługi i Informatyki
 • Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Wydział Zdrowia
 • Zespół Audytu Wewnętrznego

Budynek B

 • Gabinet Wojewody
 • Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 • Wydział Finansów i Budżetu
 • Biuro Obsługi i Informatyki
 • Biuro Organizacyjno-Administracyjne
 • Państwowa Straż Łowiecka
 • Wydział Zdrowia

Budynek C

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
 • Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Zdrowia

Budynek A: 12 kondygnacji (piwnica, parter, I-IX piętra)  ̶  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Budynek B: 8 kondygnacji (piwnica, parter, I-V piętra, strych)  ̶  ul. Kościuszki 93, 61-916 Poznań

Budynek C: 6 kondygnacji (piwnica, parter, I-III piętra, strych)  ̶  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań.

Budynki A, B i C są czytelnie oznakowane. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Oznakowania w języku Braille’a są jedynie w windach i przy wejściach do toalet.

Do budynków można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przy kompleksie budynków znajdują się ogólnodostępne parkingi z miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość zaparkowania na parkingu urzędu przy wejściu  do budynku A, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (miejsca przy bocznej ścianie budynku, za szlabanem otwieranym przez pracownika portierni).

Wejście dla klientów zewnętrznych do kompleksu budynków głównym wejściem w budynku A (wejścia do budynków B i C są dostępne wyłącznie dla pracowników).

Przed budynkami A i C biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy, oznakowany liniami naprowadzającymi. Odchodząc prostopadle od ulicy wchodzi się na plac, na którym znajduje pięć drzew i pasy zieleni. Dalej jest sześć stopni oznakowanych kontrastowo i dotykowo. Po lewej stronie znajduje się podjazd z poręczami. Przed samym budynkiem znajdują się kolejne schody (sześć stopni). Istnieje możliwość ominięcia schodów kierując się w lewo, w stronę parkingu urzędu przy bocznej ścianie budynku. Wejście od strony parkingu na podest prowadzący do drzwi wejściowych jest dostosowane dla wózków. Na podest można dostać się także sześcioma stopniami od ul. Ojca Honoriusza Kowalczyka.

Drzwi w budynku A są przeszklone i otwierają się automatycznie. Za drzwiami jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie znajduje się portiernia. Wejście przez drugie drzwi przeszklone, otwierane automatycznie do holu, w którym znajdują się prostokątne filary (trzy po lewej i trzy prawej stronie). W holu po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny, do którego należy się zgłosić po wejściu do budynku. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu.

W holu po prawej stronie znajdują się dwie windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Z holu na antresolę i wyższe piętra prowadzi klatka schodowa z poręczami po obu stronach. W budynkach A i C znajdują się także klatki schodowe i windy
(przy łączniku budynków B i C winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością). Klienci mogą poruszać się łącznikami pomiędzy budynkami (budynki A i B – na pięciu piętrach, budynki B i C – na parterze i trzech piętrach).

W łączniku B i C na parterze i I piętrze brak barier architektonicznych, na II  i III piętrze znajdują się schody. Przy schodach są platformy dla osób z niepełnosprawnością. Platformy zostały oznaczone i wyposażone w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W przejściu pomiędzy budynkami B i C znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

2) ul. Tadeusza Kościuszki 95, 61-713 Poznań

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku D:

 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
 • Wydział Spraw Obywatelskich

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, wysoki parter, I-II piętra, strych).

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wzdłuż ulicy, przy której mieści się budynek, znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście drzwiami drewnianymi i przeszklonymi, które nie otwierają się automatycznie. Drzwi są otwierane lewym skrzydłem, możliwość otwierania prawego skrzydła. Za drzwiami jest przedsionek z ograniczonym polem manewrowym. W przedsionku na wprost znajduje się portiernia z ladą dla osób stojących. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu (w holu w budynku przy al. Niepodległości 16/18). 

Z przedsionka po prawej stronie wejście drzwiami drewnianymi i przeszklonymi, które nie otwierają się automatycznie. Drzwi otwierają się prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). Za wejściem schody z poręczami po obu stronach prowadzące do biur i na wyższe piętra. Brak podjazdów i windy. Budynek ma charakter zabytkowy.

3) pl. Wolności 17, 61-739 Poznań

Komórka organizacyjna mieszcząca się w budynku: Wydział Spraw Cudzoziemców

Budynek: 7 kondygnacji (piwnica, parter, I-V piętra).

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością i parking podziemny (wjazd i wyjazd od ulicy przed budynkiem).

Wejścia do sali obsługi A i B (nie używana) oraz pomieszczeń biurowych Wydziału znajdują się we wnęce w budynku. Przestrzeń wnęki jest ograniczona dwoma filarami. Z lewej strony znajduje się wejście do sali obsługi A. Z prawej strony znajdują się wejścia do pomieszczeń biurowych Wydziału i do sali obsługi B. Za filarami możliwe jest przejście wzdłuż wnęki, ograniczone niskimi stopniami oznakowanymi w kolorze żółtym.

Ścieżka dojścia do sali A podzielona jest na dwie części, z prawej strony jest jeden stopień, przy którym zamontowana jest barierka, z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków. Pośrodku pomiędzy podjazdem i stopniem zamontowana jest druga barierka. 
Wejście drzwiami podwójnymi przeszklonymi, które nie otwierają się automatyczne. Drzwi są otwierane prawym skrzydłem, możliwość otwierania lewego skrzydła. Na podeście bezpośrednio przed drzwiami ograniczone pole manewrowe.

Za drzwiami znajduje się przedsionek prowadzący w lewą stronę do drugich drzwi przeszklonych, otwieranych nie automatycznie, prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). 

W sali obsługi znajdują się pomieszczenia. W pierwszym pomieszczeniu, na wprost od wejścia znajdują się trzy stanowiska obsługi. W tej części jest filar, przy którym zamontowane są blaty (dwa dla osoby stojącej, jeden przystosowany dla osoby na wózku). W sali znajdują się rzędy krzeseł. Obok sali znajduje się poczekalnia i toalety, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do kolejnego pomieszczenia przejście przez drzwi przeszklone, które otwierają się prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). Po środku pomieszczenia jest filar. W pomieszczeniu jest łącznie siedem stanowisk obsługi, dwa po lewej stronie i pięć na wprost od wejścia. Z pomieszczenia, drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła) prowadzą do dodatkowego stanowiska obsługi.

Wejście do pomieszczeń biurowych Wydziału na wprost, we wnęce w budynku. Wejście  z poziomu chodnika. Wejście do holu przez drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). Po lewej stronie jest portiernia.

Na wprost znajdują się schody (sześć stopni), przy których zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma jest oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W holu znajdują się schody i winda. W windzie jest ograniczone pole manewrowe. Wyłącznie pracownicy mogą wjechać windą na każde piętro. Klienci mogą dostać się na V piętro, na którym znajdują się wydzielone pokoje obsługi. Na V piętrze brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością. 

4) ul. ks. J. Wujka 1, 61-581 Poznań 

Budynek: wielokondygnacyjny z lokalami użytkowymi i mieszkalnymi.

Komórka organizacyjna mieszcząca się w budynku: Wydział Spraw Obywatelskich.

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W części dostępnej dla klientów: znajdują się dwie toalety, w tym dla osób z niepełnosprawnością (wejście z poczekalni). Jest także przewijak dla dzieci. 

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia urzędu, a na wyższych piętrach lokale użytkowe/mieszkaniowe. Na ulicach są ogólnodostępne miejsca postojowe. Drzwi zewnętrzne do części dostępnej dla klientów i drzwi wewnętrzne są przeszklone, jednoskrzydłowe i nie otwierają się automatycznie. W budynku znajduje się sala obsługi, poczekalnia z biletomatem i dwoma monitorami, na których wyświetlane są numery stanowisk dla obsługiwanych biletów (numery wywoływane są także głosowo) oraz biura pracowników. W poczekalni znajdują się rzędy krzeseł z przejściem po środku i dwa blaty (dla osób stojących). Jest też stanowisko pracownika ochrony, który ma bezpośredni podgląd na poczekalnię oraz salę obsługi poprzez monitoring wizyjny (na monitorze). W sali obsługi znajduje się piętnaście stanowisk (włączając stanowisko informacji). Przy trzynastu stanowiskach stoją krzesła, a blaty są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. 

5) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań 

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, parter, I-III piętra).

Komórka organizacyjna mieszcząca się w budynku: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Na ulicach znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe także dla osób z niepełnosprawnością. Dojście do budynku chodnikiem z barierami architektonicznymi (nierówny chodnik, krawężniki, słupki do parkowania rowerów).

Przed wejściem do budynku znajdują się dwa stopnie, brak podjazdu i poręczy. Na podeście bezpośrednio przed drzwiami ograniczone pole manewrowe. Wejście drzwiami przeszklonymi, otwieranymi prawym skrzydłem, (możliwość otwierania lewego skrzydła), które nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami korytarz prowadzący przez drugie drzwi przeszklone, które nie otwierają się automatycznie. Na wprost znajdują się schody prowadzące na piętra budynku (biura Zespołu). Po prawej stronie znajduje się boczny korytarz prowadzący do rejestracji i gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń biurowych Zespołu. W bocznym korytarzu znajdują się schody (cztery stopnie) wraz z poręczą zamontowaną po lewej stronie. Wejście drzwiami przeszklonymi, otwieranymi lewym skrzydłem nieautomatycznie (możliwość otwierania prawego skrzydła). Za drzwiami korytarz prowadzący do rejestracji i gabinetów. Pod ścianą rząd krzeseł. Po lewej stronie znajduje się rejestracja z ladą dla osób stojących. Istnieje możliwość ominięcia wejścia głównego do budynku. Kierując się w prawo, chodnikiem przy ścianie budynku można dojść do bocznej ściany, przy której zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnością, obsługiwana przez pracownika. Po lewej stronie, na ścianie zamontowany jest dzwonek w celu przywołania pracownika. Dostęp do platformy jest możliwy także chodnikiem od strony ulicy (bariery: nierówny chodnik, drzwi od bramy, na drodze postawiony jest słupek i szlaban). 

Po wjeździe platformą, podest z ograniczonym polem manewrowym. Wejście drzwiami przeszklonymi, otwieranymi prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania drzwi lewym skrzydłem).

6) ul. Wiśniowa 13a, 61-477 Poznań

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, parter, I-III piętra).

Komórka organizacyjna mieszcząca się w budynku: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Brak obsługi klientów (oprócz obsługi telefonicznej).

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a (oprócz jednej windy). 

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Miejsca parkingowe znajdują się na drodze prowadzącej bezpośrednio do budynku i wzdłuż wejścia. Dojście do budynku następuje chodnikiem. Przed drzwiami znajdują się schody (cztery stopnie) z barierkami po obu stronach. Istnieje możliwość ominięcia tych schodów, kierując się w lewo do podjazdu z barierkami po obu stronach. Bezpośrednio przed drzwiami znajduje się podest z polem manewrowym dla wózków. Wejście przez dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi  z długą pionową poręczą. Drzwi otwierane prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest hol, w którym znajduje się recepcja z ladą dla osób stojących. W budynku są dwie klatki schodowe. Po lewej stronie w holu znajdują się schody na piętra i korytarze do pomieszczeń (poszczególne części korytarzy przedzielone są przeszklonymi drzwiami). W budynku znajdują się dwie windy, które obsługują poziom parter-I piętro i parter-III piętro.

7) Pokrzywno 8, 61-315 Poznań

Budynek: 2 kondygnacje (parter-I piętro).

Komórka organizacyjna mieszcząca się w budynku: Biuro Organizacyjno-Administracyjne. 

Pomieszczenia Urzędu znajdują się na parterze budynku, w którym mieści się także prywatna firma. Brak obsługi klientów zewnętrznych.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Przy budynku możliwość zaparkowania. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób  z niepełnosprawnością. Wejście drzwiami jednoskrzydłowymi metalowymi, pełnymi w kolorze szarym. Drzwi otwierane nieautomatycznie, lewym skrzydłem. Za drzwiami korytarze prowadzące do pomieszczeń Biura i trzech magazynów. 

8) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, parter, I-II piętra, strych).

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

 • Oddział Obsługi Delegatury.
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Posterunek Straży Łowieckiej.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni.

Wejście przez drzwi drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem (w razie potrzeby możliwość otwierania drugiego skrzydła). Drzwi otwierane nieautomatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami znajduje się podest z ograniczonym polem manewrowym i cztery schody. Budynek ma charakter zabytkowy. Brak podjazdu i windy.

W pobliżu wejścia do budynku znajduje się portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze.

9) Delegatura Urzędu w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin

Budynek: 4 kondygnacje (przyziemie, parter, I-II piętra).

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

 • Oddział Obsługi Delegatury.
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Posterunek Straży Łowieckiej.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze (poziomie 0).

Przed wejściem do budynku znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością. Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). 

Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Wejście do budynku przez przybudówkę. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez przeszklone drzwi z pionową klamką. Brak w pobliżu wejścia wydzielonej strefy do obsługi klientów. W celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy można zgłosić się do pracownika portierni.

Na każde piętro można wjechać windą, która zatrzymuje się od poziomu "-1" (poziomu chodnika) i zatrzymuje się na poziomie "0" (w miejscu, gdzie znajduje się portiernia, tablica informacyjna i kasa). 

10) Delegatura Urzędu w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno

Budynek: 4 kondygnacje (parter, I-II piętra, strych).

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku (parter-I piętro):

 • Oddział Obsługi Delegatury.
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Państwowa Straż Łowiecka.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking.

Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. 

Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły.

Wejście przez drzwi drewniane, otwierane prawym skrzydłem. Drugie drzwi wewnątrz budynku są wahadłowe. Na parterze po prawej stronie znajduje się portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. 

W pobliżu wejścia znajduje się wydzielona strefa do obsługi klientów. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. 

Z uwagi na bariery architektoniczne w budynku nie ma windy.

11) Delegatura Urzędu w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

Budynek: 4 kondygnacje (piwnica, parter, I-II piętra).

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku (parter – II piętro):

 • Oddział Obsługi Delegatury.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Posterunek Straży Łowieckiej.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Na ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed wejściem do budynku znajdują się schody zewnętrzne, przy których są poręcze. Przy schodach jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma została oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. Wejście do budynku przez przeszklone, rozsuwane drzwi wejściowe. Za drzwiami znajdują się przedsionek i drugie drzwi przeszklone rozsuwane. Na parterze jest portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze.

W budynku nie ma windy. Delegatura posiada schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz budynku jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe. 

12) Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: http://bip.powiat-gniezno.pl

13) Terenowy Punkt Paszportowy w Środzie Wielkopolskiej, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: https://bip.powiatsredzki.pl/powiatsredzki

14) Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: https://bip.powiatnowotomyski.pl

15) Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Spraw Obywatelskich, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: https://bip.powiat-ostrowski.pl

16) Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły 

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: https://szamotuly.pcpr.pl

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami urzędu przez: e-mail oraz przez Skype’a, SMS, MMS na niektórych stanowiskach pracy. Są portale społecznościowe Facebook i Twitter.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące i głuchoniewidome mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Wniosek znajduje się na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/zgloszenie-dotyczace-swiadczenia-uslugi-tlu...

W budynkach brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętli indukcyjnych, systemu FM, systemu IR i systemu Bluetooth.

Co robimy żeby poprawić dostępność?

W ramach działań na rzecz poprawy dostępności planujemy opracować Standardy Dostępności.

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 01.09.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.09.2020 - 16:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.09.2021 - 10:32