Adresy i godziny urzędowania

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
NIP 778 10 12 911, REGON 000514331

Delegatury urzędu:
Kaliszu
Koninie
Lesznie
Pile

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów
ul. ks. Jakuba Wujka 1
61-581 Poznań

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Ważne telefony w urzędzie

Godziny przyjęć klientów

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

Elektroniczna skrzynka podawcza

***

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP
/cya0y842lb/wuweu

***

Godziny przyjęć klientówGodziny otwarcia
al. Niepodległości 16/18:
poniedziałek od 8.15 do 16.00,
w pozostałe dni robocze od 8.15 do 15.15.

Oddział Paszportów:
ul. Ks. Jakuba Wujka 1
poniedziałek od 9:30 do 18:00
w pozostałe dni robocze od 8.15 do 15.15

Oddział ds. Cudzoziemców
pl. Wolności 17:
Złożenie wniosku w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich:
Sala obsługi - IV piętro:
poniedziałek od 9.30 do 18.00
w pozostałe dni robocze od 8.15 do 15.15.
Informacja, zezwolenia na pracę, wpis zaproszenia do ewidencji, pobyt obywatela Unii Europejskiej, odbiór dokumentów oraz złożenia uzupełnień do wniosku:
Sala obsługi "B" - parter
poniedziałek od 9.30 do 18.00,
w pozostałe dni robocze od od 8.15 do 15.15

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
poniedziałek od 8.15 do 16.00
środa, piątek od 8.15 do 15.15
wtorek, czwartek od 12.00 do 15.15
 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
poniedziałek 8:15 - 16:00
w pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15

***

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

 • Prawo zgłoszenia sygnału obywatelskiego (skargi, wnioski, petycje, listy) przysługuje każdemu.
 • Sygnał obywatelski może być złożony w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie, przy czym petycja nie może zostać zgłoszona ustnie.
 • Sygnał obywatelski musi zawierać dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz fakty pozwalające na ustalenie przedmiotu sprawy zgłoszonego przez klienta. Wymogi formalne dotyczące sygnałów obywatelskich określone są we wskazanych poniżej aktach prawnych.
 • Zgłoszenie sygnału obywatelskiego jest wolne od opłat.
 • Klasyfikacja prawna sygnału obywatelskiego zależy od treści pisma, a nie od jego nazwy.
 • Nikt nie jest narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie w formie pisemnej należy kierować na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

lub odpowiednio na adres:

Skargi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu w siedzibach urzędu.

W sprawach sygnałów obywatelskich przyjmują

 • pracownicy w PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA
  • w poniedziałek w godzinach: 9.30 – 18.00
  • w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.15 do 15.15
 • pozostali pracownicy urzędu w godzinach przyjęć klientów.

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
pokój 021 i 022 budynek B
tel. 61 854 17 74, 61 854 19 17
oraz (bez prefiksa) 22 2500 117
e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • wojewoda i wicewojewoda w ramach przyjęć klientów zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika w Punkcie Obsługi Klienta,
 • dyrektor generalny urzędu, dyrektorzy oraz kierownicy innych komórek organizacyjnych urzędu, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich wyznaczone w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00; w przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym w godzinach: 12.00- 14.00.

Regulacje dotyczące przedmiotu i terminu załatwiania sygnałów obywatelskich:

Autor: Elżbieta Cierniak, Patrycja Bura
Data utworzenia: 17.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.04.2017 - 13:00