Karty usług

Katalog usług

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

ID

Kategoria usługi

Nazwa usługi

Słowa kluczowe

Komórka organizacyjna

Opiekun karty

2

Polityka społeczna

 Uzyskanie dotacji dla organizacji pozarządowej w zakresie pomocy społecznej

dotacja, konkurs, organizacja pozarządowa, pomoc społeczna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak

3

Polityka społeczna

 Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, organizator, turnus

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Jolanta Ott - Kozeńska

4

Polityka społeczna

 Wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, organizator, turnus

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Jolanta Ott - Kozeńska

5

Dokumentacja pracownicza

 Uzyskanie dokumentów osobowo-płacowych z zasobu zlikwidowanych przedsiębiorstw, przechowywanego w Archiwum Urzędu

likwidacja, przedsiębiorstwo, wojewoda, zaświadczenie

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Agata Babińska

6

Dziedzictwo narodowe

 Zgłoszenie do odznaczeń państwowych

odznaka, medal, order, Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Długoletnia Służba

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Krystyna Siwierska

7

Zmiany nazw
miejscowości i obiektów fizjograficznych

 Zmiany nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych

nazwa, miejscowość, urzędowa nazwa, rodzaj, obiekt, fizjograficzny

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Beata Goraj

8

Informacja publiczna

 Udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek

informacja publiczna, ujawnienie, udostępnienie

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Elżbieta Krasińska

9

Nieruchomości

 Nabywanie z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

nieruchomości, Skarb Państwa, drogi, budowa

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Malwina Stasiak-Wiśniewska

10

Nieruchomości

 Stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy prawa nieruchomości rolnej Skarbu Państwa

nieruchomość, Skarb Państwa, nieruchomość rolna

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Maciej Stachowiak

11

Nieruchomości

 Stwierdzenie, czy dana nieruchomość przed przejęciem na cele reformy rolnej podlegała lub niepodlegała pod działanie art. 2 ust. 1 dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

nieruchomość, Skarb Państwa, nieruchomość rolna, reforma rolna

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Maciej Stachowiak

12

Nieruchomości

 Stwierdzenie nieważności decyzji potwierdzającej przejęcie nieruchomości rolnej na własność Skarbu Państwa

nieruchomość, Skarb Państwa, decyzja

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Maciej Stachowiak

13

Nieruchomości

 Złożenie odwołania od decyzji starosty (prezydenta miasta) wydanej w pierwszej instancji w sprawach zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości lub wywłaszczeń nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, wywłaszczenie, odwołanie, odszkodowanie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Malwina Stasiak-Wiśniewska

14

Obywatele /Cudzoziemcy

 Uzyskanie paszportu 

paszport

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ewa Hołyńska

21

Bezpieczeństwo

 Uzyskanie decyzji w sprawie wydania pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

pozwolenie, materiały wybuchowe, użytek cywilny, zakup, przechowywanie

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Elżbieta Weyssenhoff

22

Budownictwo

 Uzyskanie pozwolenia na budowę

pozwolenia, budowa

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Jacek Wróblewski

23

Budownictwo

 Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia

budowa, pozwolenie

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Jacek Wróblewski

24

Instytucje kościelne

 Uzgodnienie trasy pielgrzymki na terenie województwa

procesja, pielgrzymka

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Wiesława Nitschke

25

Komunikacja

Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

ewidencja, instruktor, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Danuta Wiatr

26

Komunikacja  Wpis do rejestru ośrodków szkolenia

rejestr ośrodków szkoleń, technika jazdy, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Paulina Waraczewska

27

Komunikacja

 Wpis do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy

ośrodki doskonalenia techniki jazdy, rejestr ośrodków doskonalenie techniki jazdy, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Danuta Wiatr

28

Rolnictwo

 Uzyskanie dotacji dla spółek wodnych i związków spółek wodnych

spółka wodna, związek spółek wodnych, dotacja, budżet państwa

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Emilia Białas

30

Mandaty

 Uzyskanie odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany

mandat, odroczenie zapłaty, mandat karny kredytowany

Wydział Finansów i Budżetu

Jacek Kluj

31

Mandaty

 Zapłata grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

mandat, zapłata, konto

Wydział Finansów i Budżetu

Jacek Kluj

33 Granice gmin
Status miasta
 Tworzenie, łączenie, dzielenie, znoszenie i ustalanie granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalanie i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz nazwa, granice, miasto, gmina Biuro Organizacyjno-Administracyjne Beata Goraj
Autor: Elżbieta Krasińska
Data utworzenia: 02.10.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.10.2012 - 09:10
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.03.2018 - 12:22