Linki rekomendowane

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej: www.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: www.kprm.gov.pl
Sejm: www.sejm.gov.pl
Senat: www.senat.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: www.giodo.gov.pl

Ministerstwa: www.kprm.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl
Ministerstwi Cyfryzacji https://mc.bip.gov.pl/
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury http://mib.gov.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej: www.mon.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl
Ministerstwo Finansów: www.mf.gov.pl
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii: http://www.mpit.gov.pl/
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: www.mgm.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: http://www.miir.gov.pl/
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl
Ministerstwo Energii: www.me.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Urzędy Wojewódzkie:

Dolnośląski: www.duw.pl
Kujawsko-pomorski: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
Lubelski: www.lublin.uw.gov.pl
Lubuski: www.lubuskie.uw.gov.pl
Łódzki: www.lodz.uw.gov.pl
Małopolski: www.malopolska.uw.gov.pl
Mazowiecki: www.mazowieckie.pl
Opolski: www.opole.uw.gov.pl
Podkarpacki: rzeszow.uw.gov.pl
Podlaski: www.bialystok.uw.gov.pl
Pomorski: www.gdansk.uw.gov.pl
Śląski: www.katowice.uw.gov.pl
Świętokrzyski: www.kielce.uw.gov.pl
Warmińsko-mazurski: www.uw.olsztyn.pl
Zachodniopomorski: www.szczecin.uw.gov.pl

Inne:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
Portal Unii Europejskiej: europa.eu
Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: www.udskior.gov.pl
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców: www.uric.gov.pl
Serwis Służby Cywilnej: https://dsc.kprm.gov.pl/
Urząd Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: www.wup.poznan.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.gov.pl
Internetowy System Aktów Prawnych: isip.sejm.gov.pl
Służba Zdrowia MSWiA: www.zoz.mswia.gov.pl
Portal Samorządowy: www.portalsamorzadowy.pl
Portal organizacji pozarządowych: http://www.ngo.pl/
E-PUNKT Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców: e-punkt.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM): www.iom.pl
Portal informacyjny dla migrantów: www.migrant.info.pl
Emerytura.gov.pl: http://emerytura.gov.pl/
Informacje i usługi przyjazne obywatelom: http://obywatel.gov.pl
Darmowa pomoc prawna: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Darmowa pomoc prawna w Poznaniu: http://www.poznan.pl/pomocprawna
Urząd ds. Cudzoziemców: http://udsc.gov.pl
Portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie: http://cudzoziemcy.gov.pl
Lista tłumaczy przysięgłych http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-t...
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl
Samoobrona Kobiet: http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet
Kampania  społeczna Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego adresowanej do pieszych pn.  „…nie odchodź, żyj!”: http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/krbrd-przestrzega-pieszych-w-nowy...