Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2013 roku, cz. 2. [poz. 101-200]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2013 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
101 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale  710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 1.03-12.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu
102 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła  1.03-12.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu
103 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Helena Grzywaczewska zam. os. Wojska Polskiego 12/15, 62-065 Grodzisk Wlkp.  27.02.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
104 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r.  - o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
[wystąpienie pokontrolne]
Centrum Szkoleniowo-Usługowe „TEDDY” Marcin Budych z siedzibą w Pniewach na os. Wyzwolenia 20 28.02.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
105 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r.  - o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
[wystąpienie pokontrolne]
Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy S.C. Jacek Warkocz, Renata Domagała – Harmata z siedzibą w Polskiej Nowej Wsi – Lotnisko, w zgłoszonych miejscach przeprowadzania zajęć na terenie województwa wielkopolskiego  04.03-05.03.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
106 prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie Prawo wodne – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września 5.03-8.03.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
107 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, z siedzibą pod adresem: ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel 7.03-15.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
108 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu, adres: ul. Turecka 7/3; 62-604 Kościelec 5.03-15.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
109 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek  4.03-12.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu
110 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa  7.03-18.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu
111 wyjaśnienie kwestii poruszanych w anonimie (data wpływu: 12.02.2013 r.), skierowanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, dotyczącym nieprawidłowości w działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  Środowiskowy Dom Samopomocy w Głębockiem z siedzibą pod adresem: Głębockie 26 A, 62-561 Ślesin 5.03-8.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
112 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Czempiń na podstawie  art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń 6.03-13.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
113 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska  6.03-25.04.2013  Wydział Finansów i Budżetu / Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
114 spełnianie standardów usług rynku pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U z 2010 r. nr 177 poz. 1193) oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp., ul. Poznańska  15, 62-065 Grodzisk Wlkp.  5.03-18.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
115 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Maria Stępniak, zam., ul. Kilińskiego 24/22, 62-300 Września  6-03-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
116 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, z siedzibą pod adresem: Jarogniewie, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń  20.03-3.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
117 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września 8.03 – 26.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu / Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
118 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.1/8/04 pn. „Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych dla wsi Bronikowo, Morownica, Machcin”
[informacja pokontrolna]
Urząd Miejski Smigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel 13.03 – 14.03.2013 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
119 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 12.03 – 12.04.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
120 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Aleja Niepodległości 10/12, 63-200 Jarocin 8-03-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
121 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłacania wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Kościan, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 11.03 – 13.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
122 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 18-03-2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
123 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Łukasz Strzelecki, ul.  Zimowa 3, 62-100 Wągrowiec 11-03-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
124 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodzinny” i „Asystent Rodzinny – II edycja” (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.). 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 15.03 – 20.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
125 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-946.6.152.2012.2 z 5 czerwca 2012 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SOKOŁY, ul. Promienista 131, 60-142 Poznań 21.03 – 27.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
126 wydawanie decyzji o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy oraz decyzji ustalającej odpłatność za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” p. Agnieszki Kozłowskiej Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń 14.03 – 22.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
127 wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1 19.03 – 20.03.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
128 przyjmowanie, weryfikacja i terminowość przesyłania wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz przekazywanie do CEIDG informacji o uprawnieniach nadanych przedsiębiorcom
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Śremie 21-03-2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
129 przyjmowanie, weryfikacja i terminowość przesyłania wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz przekazywanie do CEIDG informacji o uprawnieniach nadanych przedsiębiorcom
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim 25.03.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
130 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS-I.946.3.3.2012.2 z 13 kwietnia 2012 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”, ul. Małeckiego 10/11, 60-706 Poznań 18.03 – 22.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
131 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS-I.946.7.49.2012.7 z 15 maja 2012 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie ETAP, os. Jana III Sobieskiego 15, 60-688 Poznań 25.03 – 29.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
132 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Albina Nowak, zam. ul.  Elbląska 17, 62-300 Września  14.03.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
133 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Michał Pirecki, zam. ul. Langego 2, 62-040 Puszczykowo  14.03.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
134 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Alicja Skwierz-Skrzypek, zam. ul. Żytnia 32, 62-064 Plewiska  14.03.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
135 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy 18.03-18.04.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
136 prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy Prawo wodne – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w  Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło  18.03-22.03.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
137 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Jacek Murkowski, zam, ul.  Sowiniecka 47/7, 62-050 Mosina  15.03.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
138 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kostrzyn na podstawie  art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn  20.03-27.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
139 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS-I.946.4.8.2012.7 z 7 maja 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja Wspierania Rodziny ADAMS, ul. Piękna 44, 60-589 Poznań  21.03-26.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
140 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy, z siedzibą pod adresem: 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 22.03-29.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
141 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale  710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki  20.03-30.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu
142 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Lipno, ul. Powstańców wielkopolskich 9, 64-111 Lipno  22.03-30.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu
143 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Białośliwiu, ul. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie 20.03-30.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu
144 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Strzałkowie, al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo  25.03-8.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu
145 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale  710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin  26.03-8.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu
146 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
zakład pracy chronionej – BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe sp. z o. o. ul. Syrenia 9, 60-960 Poznań  18.03-20.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
147 stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w odniesieniu do przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie w 2013 r.  usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew 20.03-5.04.2013 Wydział Finansów i Budżetu
148 ocena sposobu realizacji zadań zleconych w zakresie: - ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy o  ewidencji ludności i dowodach osobistych, - rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, - powszechnego obowiązku obrony w zakresie prowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej  i założenia ewidencji wojskowej, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk 27.03.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
149 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kuślin, ul. E. Szczanieckiej 4, 64-316 Kuślin  22.03-22.04.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
150 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg 22.03-25.04.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
151 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica 8.04-19.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
152 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodzinny – II edycja” (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.). 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, 62-010 Pobiedziska  28.03-29.03.2013 oraz 2.04-3.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
153 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów  4.04-17.05.2013 Wydział Finansów i Budżetu
154 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, Rynek 26, 63-930 Jutrosin 9.04-17.05.2013 Wydział Finansów i Budżetu
155 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 8.04-30.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
156 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Margonin na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin  3.04-11.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
157 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec 4.04-2.05.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
158 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
zakład pracy chronionej – MARSZ Sp. z o. o. - ul. Roosevelta 114, 62-200 Gniezno 04.04-05.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
159 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
zakład pracy chronionej – Z.P.H.U. „TOM-KIL” - ul. Witkowska 29, 62-200 Gniezno  04.04-05.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
160 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej  Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie z siedzibą pod adresem: ul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin  8.04-22.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
161 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Joanna Kuś, zam. ul. Muchomorowa 23, 62-002 Złotniki  04.04.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
162 zasadność świadczeń, legalność wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, adres: 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 5 8.04-40.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
163 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Beata Grześkowiak, zam. os. Kresowe 31, 62-023 Kamionki 05.04.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
164 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej] Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów 11.04-22.05.2013 Wydział Finansów i Budżetu
165 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej] Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 11.04-22.05.2013 Wydział Finansów i Budżetu
166 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew 10.04-17.05.2013 Wydział Finansów i Budżetu
167 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, z siedzibą pod adresem: ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 11.04-19.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
168 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Anna Bonicka-Barczyk, zam. os. Stefana Batorego 33/25, 60-687 Poznań  09.04.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
169 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale  710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze,   wynikającego z Porozumienia zawartego 8 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gmina Stęszew na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Gminy Stęszew , ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew 10.04-11.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
170 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Anna Jaremko, zam. ul. Dolina 6c/26, 61-551 Poznań  09.04.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
171 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie, adres: Kawęczyn 48;  62-704 Kawęczyn  22.04-30.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
172 zakres zagadnień zgłoszonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pile, ul. Średnia 11, 64-920 Piła 10.04-25.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
173 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Urszula Kołodziej, ul. Chabrowa 2/4, 63-004 Tulce 11.04.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
174 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Mirosława Mat – Madajczak 15.04.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
175 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 r. z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, ul. Wodna 5b, 64-700 Śmieszkowo 18.04-17.05.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
176 spełnianie standardów usług rynku pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U z 2010 r. nr 177 poz. 1193) oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy
[protokół kontroli]
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły 15.04-30.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
177 kontrola dokumentacji wymaganej do podpisania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 351 „Reńsko” z Kołem Łowieckim Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski  15.04-30.04.2013 Państwowa Straż Łowiecka
178 ocena sposobu realizacji zadań zleconych w zakresie: -  ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy o  ewidencji ludności i dowodach osobistych,           - powszechnego obowiązku obrony w zakresie prowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej  i założenie ewidencji wojskowej, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice  19.04.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
179 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-946.7.67.2012.2 z 11 czerwca 2012 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej „Pomoc” w Koninie, ul. Południowa 1, 62-510 Konin  22.04-25.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
180 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie, z siedzibą pod adresem: Czermin 47, 63-304 Czermin  25.04-30.04.2013 Wydział Polityki Społecznej
181 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r.  - o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
[wystąpienie pokontrolne]
Ośrodek Techniki Jazdy „GRYF” Krzysztof Sobieralski z siedzibą w Pile przy ul. Krzywej 11 18.04.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
182 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r.  - o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
[wystąpienie pokontrolne]
Centrum Kształcenia Zawodowego S.C. Maciej Banaszak, Marcin Banaszak z siedziba w Gostyniu przy ul. Kochanowskiego 41 22.04.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
183 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej określonej w ustawie o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie z siedzibą pod adresem: ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan 26.04-10.05.2013 Wydział Polityki Społecznej
184 gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań  18.04-29.05.2013 Wydział Finansów i Budżetu
185 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice  23.04-29.05.2013 Wydział Finansów i Budżetu
186 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale  710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze,   wynikającego z Porozumienia zawartego 5 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10. 64-920 Piła  22.04-26.04.2013 przedłużono do 15. 06. 2013 Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Kontroli Prawny i Nadzoru
187 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Maria Mikołajczak, zam. ul. Szczepankowo 32, 61-311 Poznań 19.04.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
188 ocena sposobu realizacji zadań zleconych w zakresie: -  ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy o  ewidencji ludności i dowodach osobistych,             - rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska   Urząd Gminy Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów  29.04.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
189 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej (Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka) 6.05-17.05.2013 Wydział Polityki Społecznej
190 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Urszula Majer, zam. ul. Cicha 4/5, 61-710 Poznań  22.04.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
191 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Sławomir Braun, zam. ul. Dworcowa 8/7 Szreniawa, 62-052 Komorniki  23.04.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
192 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Krajenka na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta  w Krajence, ul. Władysława Jagiełły 9, 77-430 Krajenka 6.05-14.05.2013 Wydział Polityki Społecznej
193 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, ul. Szkolna 1, 63-820 Piaski 10.05-24.05.2013 Wydział Polityki Społecznej
194 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały 06.05-15.06.2013 Wydział Finansów i Budżetu
195 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin  06.05-15.06.2013 Wydział Finansów i Budżetu
196 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków 08.05-18.06.2013 Wydział Finansów i Budżetu
197 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego” (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.).
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Rawiczu, 63-900 Rawicz 09.05-14.05.2013 Wydział Polityki Społecznej
198 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 07.05-07.06.2013 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
199 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu, ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz 14.05-20.05.2013 Wydział Polityki Społecznej
200 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz Przysięgły Natalia Cholewiak, ul. Pr. Wyszyńskiego 15, 62-025 Kostrzyn Wlkp. 30.04.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 11.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 14:10