Archiwum wydarzeń

Grudzień 2017

18 grudnia 2017 r. w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich Zespołów do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Celem spotkania było przedstawienie informacji na temat realizacji działań zawartych w Krajowym Planie Działań Przeciwko handlowi Ludźmi w 2017 roku., a także wymiana doświadczeń w zakresie działań zrealizowanych na poziomie Zespołów regionalnych.
Koordynatorzy Wojewódzkich Zespołów przedstawili informacje na temat przeprowadzonych działań i wydarzeń mijającego roku związanych z przeciwdziałaniem zjawisku handlu ludźmi. Przedstawiciele MSWiA przekazali informacje dotyczące planów związanych z działaniami prewencyjnymi, których realizacja przewidziana jest w 2018 roku.

Październik 2017

18 października z okazji Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja z udziałem pedagogów, psychologów i wychowawców pracujących z młodzieżą. Zagadnienia dotyczące przeciwdziałania handlowi ludźmi zostały omówione przez specjalistów działających w Wojewódzkim Zespole do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz przez zaproszonych gości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z Fundacji Migrant Info Point, Komendy Wojewódzkiej Policji i Kuratorium Oświaty. Celem konferencji było zainspirowanie kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć uczących młodych ludzi jak chronić się przed różnymi formami wykorzystywania i jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Artystyczną interpretacją omawianej tematyki były utwory wykonane przez Młodzieżowy Zespół Wokalny Dominki z Ostrzeszowa oraz pokaz bębniarski zaprezentowany przez Zespół Terapeutyczny z Kórnika – Bnina.

Podczas konferencji ogłoszone zostały wyniki konkursu dla młodzieży na logo Wielkopolskiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Autorem pracy, która zwyciężyła jest 19 letni Michał Witkowski.

Czerwiec 2017

Jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi – spotkanie z młodzieżą.

W dniu 6 czerwca 2017 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się spotkanie z młodzieżą poświęcone tematyce przeciwdziałania handlowi ludźmi. Celem spotkania było uwrażliwienie młodzieży na pułapki stosowane przez przestępców w celu zwerbowania potencjalnych ofiar. Podczas spotkania zaprezentowane zostały spoty filmowe oraz omówione zagadnienia związane z niebezpieczeństwem wykorzystywania osób do pracy przymusowej, zmuszania do popełniania przestępstw lub do świadczenia usług seksualnych. Młodzież została wyposażona w wiedzę o tym, jak chronić się przed zniewoleniem i wykorzystywaniem oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach zaistnienia takiego zagrożenia. Przekazano także informacje o tym, jak zaplanować bezpieczny wyjazd za granicę w celach turystycznych lub w celu podjęcia pracy.
W spotkaniu uczestniczyło 250 dziewcząt i chłopców wraz z opiekunami. W ramach spotkania zostały przeprowadzone badania ankietowe dotyczące wiedzy i postaw uczestników spotkania wobec zjawiska handlu ludźmi.

Uczestnicy spotkania siedzą w fotelach i oglądają prezentację

Marzec 2017

Wystawa mobilna OBLICZA HANDLU LUDŹMI prezentowana w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Poznaniu przy Placu Wolności.

Gabloty z informacjami dotyczącymi zapobiegania handlowi ludźmi

Luty 2017

Ekspozycja wystawy OBLICZA HANDLU LUDŹMI w pasie terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – Ławica.

Gabloty z informacjami dotyczącymi zapobiegania handlowi ludźmi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Poznaniu w pasie terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – ŁawicaGabloty z informacjami dotyczącymi zapobiegania handlowi ludźmi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w pasie terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – Ławica

24 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Spotkanie otworzyła  Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg. Grupa ekspertów, w której wspólnie działają między innymi przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wymiaru sprawiedliwości, służb, inspekcji, jednostek interwencji kryzysowej i organizacji pozarządowych, podsumowała ubiegłoroczne działania i przedstawiła wspólne plany na najbliższe miesiące.

Celem spotkania było skoordynowanie działań z uwzględnieniem wyników ankiety  badającej świadomość młodzieży w odniesieniu do zjawiska handlu ludźmi. Omówione zostały plany tegorocznych działań prewencyjnych, wsparcia i ochrony ofiar, ścigania przestępstwa handlu ludźmi, działań szkoleniowych i badań dotyczących problematyki handlu ludźmi.

Wicewojewoda otwiera spotkanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi LudźmiUczestnicy spotkaniaZbliżenie na uczestników spotkania

Styczeń 2017

Ekspozycja wystawy OBLICZA HANDLU LUDŹMI.

Celem wystawy jest zwiększenie świadomości Polaków i Cudzoziemców, szczególnie osób, które decydują się na podjęcie pracy za granicą, na temat zagrożeń związanych z wykorzystywaniem osób do przymusowej pracy, prostytucji i żebractwa.
Na prezentowanych planszach znajdują się informacje o tym jak przegotować się do wyjazdu za granicę oraz informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi, które poszukują pomocy.

Wystawa prezentowana w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Gabloty z informacjami dotyczącymi zapobiegania handlowi ludźmi w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Powrót do strony Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi

Autor: Renata Pyżalska
Data utworzenia: 21.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.02.2018 - 13:08