Dziennik nr 1 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 stycznia 2003 r.

Nr 1

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1

nr 1/03 z dnia 8 stycznia 2003 w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
2

nr 2/03 z dnia 9 stycznia 2003 w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz uchylenia uznania za pomniki przyrody

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3

nr 3/03 z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kłodawie, Rady gminy w Dominowe i Rady Gminy Strzałkowo

 
4

nr 6/03 z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeziny

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5

nr III/14/02 Rady Gminy Wapno z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
6

nr III/16/02 Rady Gminy Wapno z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

 
7

nr III/25/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo

 
8

nr III/12/02 Rady Miejskiej W Lwówku z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia lokalizacji i wprowadzenia "Regulaminu Targowiska w Lwówku"

 
9

nr III/47/02 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski

 
10

nr III/19/02 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sośnie na 2003 rok

 
11

nr III/23/02 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na obszarze gminy sośnie na rok 2003

 
12

nr IV/24/02 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/207/2002 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 20 listopada 2001 r w sprawie określenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń za inkaso

 
13

nr 21/IV/02 Rady Gminy Gniezno dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo letniskowe we wsi Kalina, dz. nr ewid.89,102

 
14

nr III/17/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r

 
15

nr III/19/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
16

nr III/20/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 r w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

 
17

nr III/25/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Kiszkowo na 2003 rok

 
18

nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr 648 Rady Miasta Konina z dnia 23 listopada 2001 r ustalającej opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 
19

nr III/29/02 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp z dnia 30 grudnia 2002 er w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na rok 2003

 
20

nr III/37/02 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z przewozem tymi środkami na 2003 rok

 
21

nr II/21/02 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 5 grudnia w sprawie "Regulaminu zaopatrzenia w sodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wolsztyn

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
22

nr II/10/02 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/168/01 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29.06.2002 w sprawie Statutu Powiatu Obornickiego

 
23

nr II/7/02 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 10 grudnia 2002 r w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kolskiego

 
24

nr II/10/02 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 10 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów nocnych dla aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu kolskiego na rok 2003

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
25

nr SO-9/27-D/Ka/02 z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2002 gminy Brzeziny

 


POROZUMIENIA

 
26

zawarte w dniu 16 grudnia 2002 r w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Ostrowskiego dotyczące prowadzenia spraw określonych w art.30 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
27

zawarte w dniu 31 grudnia 2002 r w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kościańskiego dotyczące prowadzenia spraw określonych w art.30 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
28

zawarte w dniu 2 stycznia 2003 r w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Leszczyńskiego dotyczące prowadzenia spraw określonych w art.30 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
29

zawarte w dniu 2 stycznia 2003 r w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego dotyczące prowadzenia spraw określonych w art.30 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.01.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 11:17