Dziennik nr 1 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 stycznia 2009

Nr 1

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1

nr XXIV/171/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Skoki

 
2

nr XXIII/183/183/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
3

nr 109/08 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4

nr XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584

 
5

nr 167/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej - część B

 
6

nr XXIII/147/08 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
7

nr XXIII/102/2008 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
8

nr XXIX/241/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
9

nr XXXII/169/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
10

nr XXXII/170/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaźmierz dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

 
11

nr XXXII/172/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie cen biletów za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Kaźmierz oraz określenia przepisów porządkowych

 
12

nr XX/169/2008 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opalenica na lata 2007-2012

 
13

nr XX/171/2008 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
14

nr XXVII/174/2008 Rady Gminy Kamieniec z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
15

nr XXVII/175/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych na terenie Gminy Komorniki

 
16

nr XIX/155/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic i nazwy osiedla w miejscowości Łękno

 
17

nr XIX/156/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
18

nr XXXII/206/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek na wywóz odpadów komunalnych

 
19

nr XXXII/209/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy na lata 2008-2012"

 
20

nr XX/130/2008 Rady Gminy Kamieniec z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

 
21

nr XX/133/2008 Rady Gminy Kamieniec z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
22

nr XXVI/210/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/187/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

 
23

nr 15/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" na 2009 rok

 
24

nr 27/XXXVII/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2009

 
25

nr VIII/18/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny W Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2009

 


KOMUNIKAT STAROSTY CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

 
26

z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 średniego miesięcznego kosztu trzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
27

nr OPO-4210-89960/2008/398/VII/ASz z dnia 30 grudnia 2008 r. zatwierdzająca dokonana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach - zmianę taryfy dotycząca cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:47