Dziennik nr 115 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 lipca 2005 r.

Nr 115

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3083

nr XXVIII/137/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

 
3084

nr XXX/194/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

 
3085

nr XXI/132/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2005

 
3086

nr XXX/151/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2005

 
3087

nr XXIII/136/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi

 
3088

nr XXVII/219/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujście"

 
3089

nr 169/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy dla placu przy ul. Mickiewicza w Jastrowiu

 
3090

nr XXXV/427/05 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 148/98 Zarządu Miejskiego w Pile z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Piła (zmieniona uchwałami Nr XXVIII/264/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 22 sierpnia 2000 r. , Nr XLI/401/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 4 lipca 2001 r. , Nr LIII/547/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 sierpnia 2002 r., Nr VIII/95/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 kwietnia 2003 r.)

 
3091

nr XXXV/428/05 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów glosowania w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej na terenie Gminy Piła, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
3092

nr XXXV/429/05 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej na terenie Gminy Piła, dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
3093

nr XXXV/430/05 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Osiedla Górne oraz nadania mu statutu

 
3094

nr XXXV/434/05 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/49/85 Miejskiej Rady Narodowej w Pile z dnia 28.11.1985 r. w sprawie ustalenia nazw ulic na osiedlu Koszyce

 
3095

nr XXXV/435/05 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic

 
3096

nr XXIX/36/2005 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada

 
3097

nr XXX/196/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XLIII/332/2002 z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
3098

nr 69/SO-6/P/2005/Ko z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Koło

 
3099

nr 50/SO-6/D/2005/Ko z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Koło

 
3100

nr SO-11/11-B/P/Ln/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Kościana

 
3101

nr SO-10/6-A/D/2005/Ln z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

 
3102

nr SO-10/3-A/D/2005/Ln z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

 
3103

nr SO-11/8-B/D/Ln/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kościana

 
3104

nr SO-0951/110d/12/Pi/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXVI/270/05 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok

 
3105

nr SO.-0951/143/16/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Suchy Las

 
3106

nr SO-0951/111p/14/Pi/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Burmistrza Rogoźna Nr 66/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia prognozy spłaty długu Gminy Rogoźno w latach 2005-2012

 
3107

nr SO-0951/112d/14/Pi/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Nr XXX/222/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

 
3108

nr SO.-0951/151/16/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Granowo

 
3109

nr SO-20/3/P/Ln/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Krobia

 
3110

nr SO.-0951/148/16/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Granowo

 
3111

nr SO-20/8/D/Ln/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pępowo

 
3112

nr SO.-0951/153/17/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Puszczykowa

 
3113

nr SO.-0951/152/16/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz

 
3114

nr SO.-0951/146/16/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dopiewo

 


SPRAWOZDANIE

 
3115

zarządzenie nr 41/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:18