Dziennik nr 12 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 stycznia 2009 r.

Nr 12

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
220

nr XXII/235/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski - dla działek nr 337/21; 337/22; 337/23; 337/24; 337/25; 253; 255/9; 257/6; 258/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lewków

 
221

nr XVII/29/2008 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w roku 2009 r.

 
222

nr XX/177/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Blizanów na rok 2009

 
223

nr XIX/130/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
224

nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 
225

nr XXV/169/08 Rady Gminy Babiak z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/08 Rady Gminy Babiak z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w 2009 roku

 
226

nr XXIII/132/08 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie gminy Krzymów

 
227

nr XXVIII/237/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w 2009 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierz Biskupi

 
228

nr XXVIII/238/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierz Biskupi

 
229

nr XXVIII/239/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2009 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierz Biskupi

 
230

nr XXVIII/242/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Włodzimirów w sprawie zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości

 
231

nr XXVIII/244/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kazimierz Biskupi na lata 2008 - 2011

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:16