Dziennik nr 120 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 lipca 2003 r.

Nr 120

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2205

nr 28/03 z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2206

nr IV/29/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyla Góra

 
2207

nr VI/57/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo - tereny przeznaczone pod Obszar Chronionego Krajobrazu oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 
2208

nr VIII/65/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa usługowo-mieszkaniowego przy ul. Wrzesińskiej 43-55 w Gnieźnie

 
2209

nr V/31/03 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami części wsi Dębsko Ostoja, Dębsko Dosinek, Dębsko Ośrodek oraz wsi Dębsko w sprawie ujednolicenia nazwy na Dębsko oraz nadania jednolitej numeracji porządkowej

 
2210

nr VII/76/2003 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rakoniewice

 
2211

nr V/48/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Opalenica

 
2212

nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica

 
2213

nr 98 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta - Konina w rejonie ulic: Nadrzecznej i M. Dąbrowskiej

 
2214

nr XVIII/129/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie nadania nazwy wiaduktu

 
2215

nr VI/58/2003 Rady gminy Kobyla Góra z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyla Góra

 
2216

nr XI/84/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mieczewo, obejmującego obszar działek o nr ewid. 206 i 207"

 
2217

nr IX/68/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zwolnień gruntów pracowniczych ogrodów działkowych z podatku rolnego

 
2218

nr IX/69/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla pracowniczych ogrodów działkowych

 
2219

nr 88/XI/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
2220

nr IX/75/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, stanowiącego otoczenie jeziora Jelonek w Gnieźnie

 
2221

nr VII/53/2003 Rady Gminy Kamieniec z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kamieniec

 
2222

nr VII/73/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszowa z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
2223

nr XI/102/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie nadania stadionowi hokeja na trawie przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie imienia Alfonsa Flinika

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2224

nr VIII/43/03 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/87/2000 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 6 września 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie

 
2225

nr VIII/45/2003 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski

 
2226

nr IX/47/2003 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/178/2001 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 19 października 2001 roku dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Olsztyńskim

 
2227

nr IX/47/2003 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego

 


SPRAWOZDANIE

 
2228

sprawozdanie Starosty Kościańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002

 
2229

sprawozdanie Starosty Pilskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2230

aneks z dnia 6 czerwca 2003 roku do porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2002 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Słupeckiego a Burmistrzem Miasta Słupcy w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki Gminie Miejskiej Słupca zarządzania ulicami powiatowymi na terenie miasta Słupcy

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:05