Dziennik nr 126 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 lipca 2003 r.

Nr 126

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2344

nr 142/03 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Dąbiu

 
2345

nr 143/03 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kraszewicach

 
2346

nr 144/03 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jastrowiu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2347

nr X/65/03 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

 
2348

nr VIII/36/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kramik

 
2349

nr VIII/41/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłużnej

 
2350

nr VII/56/03 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
2351

nr VII/57/03 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutów sołectw

 
2352

nr VIII/72/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy

 
2353

nr VIII/86/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy w Pniewach

 
2354

nr IX/54/2003 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności , a także określenia organów do tego uprawnionych

 
2355

nr IX/56/2003 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/93 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
2356

nr IX/57/2003 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu sołectw gminy Szamotuły

 
2357

nr IX/84/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w m. Turku

 
2358

nr IX/85/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w m. Turku oraz zmiany przebiegu istniejącej ulicy Karola Szymanowskiego

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2359

nr IX/46/03 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/99 dotyczącej wprowadzenia przepisu porządkowego, dotyczącego zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Szamotulskiego

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2360

nr 52/SO-13/D/03/Ko z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie wydawania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej gminy Kawęczyn na 2003 r.

 
2361

nr 50/SO-13/D/03/Ko z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie wydawania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej gminy Kazimierz Biskupi na 2003 r.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
2362

z dnia 7 lipca 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz Rady Gminy w Tarnówce

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:49