Dziennik nr 128 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 lipca 2003 r.

Nr 128

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2379

nr 30/03 z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie skrócenia na terenie województwa wielkopolskiego okresu polowań na kuropatwy

 
2380

nr 31/03 z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2381

nr 145/03 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzyca

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2382

nr V/43/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
2383

nr V/44/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od psów w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tego podatku oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

 
2384

nr V/46/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pogorzela miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2385

nr VII/45/03 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Łobżenica

 
2386

nr VIII/33/03 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Miejska Górka

 
2387

nr VIII/80/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 
2388

nr XIII/71/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buk

 
2389

nr VI/50/03 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowościach Adamowo i Tręby, gmina Kleczew

 
2390

nr VIII/60/2003 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia statusu prawnego dróg gminnych

 
2391

nr VII/46/2003 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

 
2392

nr VII/48/2003 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2393

nr 22/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

 
2394

nr 23/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
2395

nr 24/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Wągrowiec w latach 2003-2007

 
2396

nr XII/63/03 Rady Gminy Babiak z dnia 27 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
2397

nr X/44/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 44/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu poboru wody

 
2398

nr X/45/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru

 
2399

nr VI/55/2003 Rady Gminy Skulsk z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Skulsk do kategorii dróg gminnych

 
2400

nr VI/33/03 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźno

 
2401

nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Łobżenica

 
2402

nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2403

nr VIII/56/2003 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 27 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2404

nr X/117/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2003

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2405

nr 59/SO-12/D/03/Ko z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale nr X/64/03 Gminy Strzałkowo na 2003 rok

 
2406

nr 69/SO-12/P/03/Ko z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego przedstawionej w uchwale nr X/64/03 Gminy Strzałkowo na 2003 rok

 


POROZUMIENIA

 
2407

porozumienie nr 4/WS/2003 zawarte w dniu 16 maja 2003 roku pomiędzy Gminą Przykona a Miastem Konin w sprawie prowadzenia izby wytrzeźwień

 
2408

porozumienie zawarte w dniu 3 lipca 2003 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Chrzypsko Wielkie w sprawie realizacji remontu drogi powiatowej

 
2409

porozumienie zawarte w dniu 3 lipca 2003 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Sieraków w sprawie realizacji remontu drogi powiatowej

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
2410

obwieszczenie z dnia 15 lipca 2003 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zbąszyniu i Rady Gminy w Siedlcu

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2411

nr OPO-820/178-A/4/2003/IV/RO z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Kaliszu

 
2412

nr OPO-820/122-A/5/2003/V/AK z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Kotłownię "IZOPOL" - Zakład Gospodarki Cieplnej i Wodnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie

 


SPRAWOZDANIA

 
2413

zarządzenie nr 8/03 Burmistrza Pogorzeli z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002

 
2414

sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2002 Gminy Miejska Górka

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:43