Dziennik nr 129 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 5 lipca 2010 r.

Nr 129

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2450

nr XXXVII/202/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa - terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa)

 
2451

nr XXXVII/204/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza)

 
2452

nr XXXVII/206/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej

 
2453

nr XXIX/215/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
2454

nr XXXI/418/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta i Gminy Września

 
2455

nr XXXI/419/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 


SPRAWOZDANIA

 
2456

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2009 r.

 
2457

zarządzenie Nr 21/10 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 marca 2010 r. dotyczy przekazania radzie Miejskiej "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2009 rok" oraz "Sprawozdania rocznego z wykonania plany finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok"

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 05.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 11:44