Dziennik nr 131 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 sierpnia 2003 r.

Nr 131

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2456

nr 32/03 z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie zaliczenia gminy Orchowo do II okręgu podatkowego

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2457

nr VII/46/03 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w rejonie ul. Pocztowej

 
2458

nr 47/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ulic Aleja Wolności i 1 Maja

 
2459

nr VIII/108/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Warsztatowej

 
2460

nr 46/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa

 
2461

nr VII/113/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec"

 
2462

nr VIII/53/2003 Rady Miejskiej w Krobii z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów: miasto Krobia - część wschodnia, miasto Krobia - działka o nr ewid. 195/2, Bukownica - działka o nr ewid. 206, Domachowo - działki o nr ewid. 12, 340 oraz w części działki 23/34, 213, 344, 353, Kuczyna - działka o nr ewid. 170, Potarzyca - działka o nr ewid. 227, Stara Krobia - działka o nr ewid. 129/5 oraz części działek 125, 184, 190/2, 465, 530, 617, Sułkowice - działka o nr ewid. 224, Żychlewo - działki o nr ewid. 202/1, 216, 485, 486 oraz części działek 201, 424

 
2463

nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Słonecznej

 
2464

nr VII/73/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na obszarze działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1144/1, 1144/2 i 1144/3, położonych w Chodzieży, przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich

 
2465

nr 49/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 46/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa

 
2466

nr VII/59/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Tuliszków i Statutu Samorządu Mieszkańców miasta Tuliszkowa

 
2467

nr VIII/62/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Pianówka, obręb Góra

 
2468

nr X/76/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Koło

 
2469

nr X/77/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Koło

 
2470

nr X-51/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Sękowie

 
2471

nr X-52/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie

 
2472

nr X-54/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w części gminy Duszniki

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2473

nr IX/44/2003 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu kolskiego

 
2474

nr IX/56/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania albo użyczania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

 
2475

nr IX/59/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2476

nr OPO-820/282-A/5/2003/IV/RO z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Pile

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 01.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:34