Dziennik nr 134 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 lipca 2010 r.

Nr 134

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2544

NR 179/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Szpital w Ludwikowie 62-050 Mosina

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2545

nr XXXVI/333/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej na działce o nr ewid. 846 w Łomnicy, gm. Zbąszyń

 
2546

nr LXVII/664/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Góra dz. Nr 45, 46 - część, 47, 57/4, 57/5, 57/6 - część, 60 i 151

 
2547

nr XLVI/598/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Cichej

 
2548

nr XLV/297/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice - część III

 
2549

nr XLI/216/2010 Rady Gminy Słupca z dnia 29 marca 2010 r. w zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
2550

nr XXXIV/320/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część działek o numerach ewidencyjnych 568 i 569, obręb Wronczyn, gmina Stęszew

 
2551

nr XLVI/566/10 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nekli

 
2552

nr XLI/222/2010 Rady Gminy Słupca z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały, dotyczącej zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
2553

nr XLVII/578/10 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym

 
2554

nr XLVII/587/10 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica i w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
2555

nr XXXV/246/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany sieci prowadzonych przez Gminę Tuliszków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 
2556

nr XLIV/256/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2557

nr XLVI/314/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na obwody głosowania

 
2558

nr XLVI/315/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze

 
2559

nr XLVI/317/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
2560

nr XLV/329/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
2561

nr XXXIII/275/2010 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów glosowania na terenie Gminy Gołuchów do stanu faktycznego

 
2562

nr XXXIII/276/2010 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Gołuchów do stanu faktycznego

 
2563

nr XXXVIII/211/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów glosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie

 
2564

nr LIII/427/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

 
2565

nr KN.Ka.I-5.0911-93/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXVIII/297/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku

 
2566

nr KN.I-2.0911-92/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXIX/282/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie opłat za opiekę nad dziećmi w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Wągrowiec

 
2567

nr KN.I-2.0911-105/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr XLIII/283/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk

 
2568

nr KN.Ka.I-3.0911-98/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXIV/314/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew

 
2569

nr KN.Ka.I-5.0911-103/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr XXIV/198/10 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Żerków

 
2570

nr KN.I-8.0911-115/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXIV/320/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część działek o numerach ewidencyjnych 568 i 569, obręb Wronczyn, gmina Stęszew

 


SPRAWOZDANIA

 
2571

zarządzenie Nr 0151/300/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2009 rok Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 09.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 20:27