Dziennik nr 136 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 lipca 2010 r.

Nr 136

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2598

nr XXXVIII/262/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej

 
2599

nr XXXVIII/264/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 
2600

nr XXXVIII/266/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszarów o przeważającej funkcji rolnej i leśnej, położonych w obrębie geodezyjnym Wilkowice

 
2601

nr XXXVIII/267/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszarów o przeważającej funkcji rolnej i leśnej, położonych w obrębie geodezyjnym Smyczyna

 
2602

nr XXXVIII/268/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszarów o przeważającej funkcji rolnej i leśnej, położonych w obrębie geodezyjnym Mórkowo

 
2603

nr XXXVIII/269/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszarów o przeważającej funkcji rolnej i leśnej, położonych w obrębie geodezyjnym Radomicko

 
2604

nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszarów o przeważającej funkcji rolnej i leśnej, położonych w obrębie geodezyjnym Targowisko

 
2605

nr XXXII/217/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skulsk

 
2606

nr 399/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Kłodawa i nadania jej statutu

 
2607

nr 410/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 344/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
2608

nr 411/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 345/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych

 
2609

nr 412/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 399/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Kłodawa i nadania jej statutu

 
2610

nr XXXVI/297/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/341/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Sompolno na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych

 
2611

nr XXXVI/298/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/342/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych

 
2612

nr XXXIV/210/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Turek

 
2613

nr XXXVII/333/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/227/00 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Turek

 
2614

nr XXXVII/334/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/396/02 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
2615

nr XXXVII/335/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Turku dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 


POROZUMIENIA

 
2616

zawarte w dniu 30 kwietnia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Gniezno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2617

zawarte w dniu 30 kwietnia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2618

zawarte w dniu 30 kwietnia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miłosław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2619

zawarte w dniu 30 kwietnia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Śrem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2620

zawarte w dniu 30 kwietnia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Wronki w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 


SPRAWOZDANIA

 
2621

zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Dobrej z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2009 rok

 
2622

zarządzenie nr 109 Wójta Gminy Rzgów z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2009

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 20:23