Dziennik nr 137 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 lipca 2010 r.

Nr 137

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2623

nr XXX/278/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/248/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo

 
2624

nr XXXVII/238/10 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grojec Mały

 
2625

nr XXXVII/481/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie a miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wrocławska, Górna, Podgórna

 
2626

nr XLIII/214/2010 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXXI/182/2002 Rady Gminy w Olszowce z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Olszówka na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych

 
2627

nr XLVII/417/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20 czerwca 2010 r.

 
2628

nr XLI/366/10 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

 
2629

nr XLIX/398/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto IV

 
2630

nr XXXI/225/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwalę Nr XVIII/135/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2631

nr XXXVI/351/2010 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/303/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Z dnia 06.08.2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i ich granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.

 
2632

nr LV/313/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

 


POROZUMIENIA

 
2633

zawarte w dniu 13 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Skoki w sprawie Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

 
2634

zawarte w dniu 13 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

 
2635

zawarte w dniu 12 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Kępno w sprawie Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

 
2636

Aneks Nr 1 z dnia 14 kwietnia 2010 r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 5 lutego 2010 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście

 


SPRAWOZDANIA

 
2637

zarządzenie Nr 316/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2009 rok

 
2638

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rakoniewice za 2009 rok

 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 11:00