Dziennik nr 138 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Nr 138

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2525

Nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych

 
2526

nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w Miejskiej Górce- osiedle Parkowa II

 
2527

nr XVII/121/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Górka Duchowna

 
2528

nr XVII/123/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lipno

 
2529

nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Okonek"

 
2530

nr XVIII/144/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/102/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osieczna na lata 2008-2012

 
2531

nr XVIII/146/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2532

nr XXIV/287/08 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Zakopiańskiej

 
2533

nr XIV/96/08 Rady Gminy Czermin z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czermin

 
2534

nr XXV/374/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza

 
2535

nr XXV/381/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych i opłat dodatkowych związanych z przewozem osób i bagażu publicznymi środkami transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza

 
2536

nr 217/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo

 
2537

nr XVI/137/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Blizanów

 
2538

nr XXII/162/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska

 
2539

nr XXVI/190/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Nowy Tomyśl przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 
2540

nr XVIII/149/2008 Rady Miejskiej w Poniec z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w statucie gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "gminny Zespół Obsługi Szkół"

 
2541

nr XXIII/126/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 21.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:44