Dziennik nr 14 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 21 lutego 2008 r.

Nr 14

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
315

nr XV/99/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/243/2006 Rady Gminy w Drawsku o podwyższeniu kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i na osobę w rodzinie, od którego zależy zwrot wydatków na dożywianie

 
316

nr XVI/101/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu określającego na rok 2008 - wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski

 
317

nr XVII/130/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2008

 
318

nr XVII/157/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Gostyń do kategorii dróg gminnych

 
319

nr XVII/103/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
320

nr XIV/93/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleszczewo

 
321

nr XI/66/2007 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

 
322

nr XI/70/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Niechanowie

 
323

nr XIV/113/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania i wysokości dodatku mieszkaniowego w roku 2008

 
324

nr XIV/117/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu miasta i gminy Rakoniewice na rok 2008

 
325

nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
326

nr 83/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński

 
327

nr 87/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego

 


UCHWAŁY SEJMINU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
328

nr XIX/251/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007

 
329

nr XIX/254/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 


POROZUMIENIE

 
330

zawarte w dniu 17 grudnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Ostrzeszowski Powiatowi Ostrowskiemu prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrzeszowski

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY TURECKIEGO

 
331

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego za 2007 rok

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
332

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Jarocinie

 
333

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 7 stycznia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Zagórowa przeprowadzonych w dniu 6 stycznia 2008 r.

 
334

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Tureckiego

 
335

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 14 stycznia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzcinica przeprowadzonych w dniu 13 stycznia 2008 r.

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
336

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/1075C/4842/W/OPO/2008/AJ i nr OCC/318C/4842/W/OPO/2008/AJ dot. działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 21.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:35