Dziennik nr 142 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 5 października 2007 r.

Nr 142

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3150

nr VII/42/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Arkuszewo

 
3151

nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Chrustowo

 
3152

nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Dziewczopólko

 
3153

nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Dziwie

 
3154

nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Holenderki

 
3155

nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Jasieniec

 
3156

nr VII/48/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Józefowo

 
3157

nr VII/49/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Katarzyna

 
3158

nr VII/50/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Kłokoczyn

 
3159

nr VII/51/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Łączewna

 
3160

nr VII/52/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś Wielka

 
3161

nr VII/53/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Rybno

 
3162

nr VII/54/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Zalesie

 
3163

nr VII/55/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Żarowo

 
3164

nr VII/56/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie statutu Osiedla Przedecz

 
3165

nr X/57/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen biletów za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz określenia przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji gminnej

 
3166

nr XVII/121/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Swadzimiu - rejon węzła komunikacyjnego

 
3167

nr XIII/145/07 Rady Gminy Śmigla z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia "Pomnika Przyrody"

 
3168

nr XI/135/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Pobiedziska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pobiedziska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
3169

nr XI/142/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 
3170

nr XI/144/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa przypadających Miastu i Gminie Pobiedziska lub jej jednostkom organizacyjnym, odraczaniu lub rozkładania na raty spłaty tych należności oraz wskazania Organu lub osoby do tego uprawnionej

 
3171

nr XI/145/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/84/2007 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3172

nr XI/147/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pobiedziska

 
3173

nr XII/75/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu

 
3174

nr XII/79/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/399/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla niepublicznych przedszkoli i szkół, funkcjonujących na terenie Gminy Dopiewo

 
3175

nr XII/80/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Więckowice

 
3176

nr XII/81/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zborowo

 
3177

nr XII/82/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrówka

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3178

nr X/112/2007 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zakazu używania jednostek pływających na zbiorniku wodnym w miejscowości Szałe, gmina Opatówek

 
3179

nr X/108/2007 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 05.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40