Dziennik nr 142 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Nr 142

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2573

nr XIX/168/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/206/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
2574

nr XX/161/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania stypendiów oraz nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

 
2575

nr XX/162/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

 
2576

nr XXII/169/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminny Gminy Czarnków

 
2577

nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski w czasie trwania "Piwobrania Grodziskiego" w dniach od 22 do 24 sierpnia 2008 roku

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2578

nr XX/92/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Krotoszyńskiego

 
2579

nr XIX/125/2008 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/207/2006 Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych lub ich odraczania albo rozkładania na raty, stanowiących dochody powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 


SPRAWOZDANIA

 
2580

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ceków - Kolonia za 2007 rok

 
2581

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2007 rok

 
2582

zarządzenie Nr 61/2008 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złotów oraz z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2007 r.

 


POROZUMIENIA

 
2583

porozumienie nr SO/51221-1/08/162 z dnia 1 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sprawie uczestnictwa powiatu poznańskiego w pokryciu kosztów remontu pomieszczeń służbowych Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

 
2584

porozumienie nr SO/53110-2/08/155 z dnia 8 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Kleszczewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie

 
2585

porozumienie nr RUM-00373/08 z dnia 14 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Czerwonak w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:33