Dziennik nr 144 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 sierpnia 2003 r.

Nr 144

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2725

nr 44/03 z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2726

nr XXIV/184/2002 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

 
2727

nr 47/V/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Wieleń

 
2728

nr IV/50/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych

 
2729

nr XI/59/03 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tryb udzielenia dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

 
2730

nr XI/60/03 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych

 
2731

nr VII/24/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie opłaty targowej

 
2732

nr IX/62/2003 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutów sołectw gminy Krobia

 
2733

nr VII/40/2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Samorządom Mieszkańców Sołectw

 
2734

nr XXIV/164/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

 
2735

nr XXIV/165/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Jana III Sobieskiego wybranej w wyborach w dniu 17 marca 2002 r

 
2736

nr VI/35/2003 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miedzichowo

 
2737

nr VIII/81/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2738

nr VIII/85/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży

 
2739

nr VIII/92/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2740

nr XI/92/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
2741

nr SO 8/11-d/Ka/03 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Perzów deficytu budżetowego na rok 2003

 
2742

nr 8/17-P/Ka/2003 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Perzów

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2743

nr OPO-820/2018-A/6/2003/III/AK z dnia 12 sierpnia 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "COGEN" Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2744

nr WCC/1090/4542/W/OPO/2003/AJ z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła dla Przedsiębiorstwa "MAKRAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 
2745

nr WCC/1091/8079/P/OPO/2003/MP, nr PCC/1064/8079/P/OPO/2003/MP z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielenia promesy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła dla "ZRUG" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:01