Dziennik nr 144 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Nr 144

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2594

nr XXV/254/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej w dachowej, gm. Kórnik

 
2595

nr V/31/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chodzież na lata 2008-2011"

 
2596

nr XXIV/281/08 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Jaworowej i Bydgoskiej

 
2597

nr XXIV/282/08 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Rodakowskiego, Lelewela i Świerkowej

 
2598

nr XXIV/283/08 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Jałowcowej ( skwer )

 
2599

nr XXIV/284/08 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wrzosowej

 
2600

nr XXIV/285/08 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Świerkowej

 
2601

nr XXIV/286/08 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Michałowskiego i Szermentowskiego

 
2602

nr XIX/117/2008 Rady Gminy Malanów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/180/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Kultury i Sportu

 
2603

nr XXIII/161/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/210/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz Regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica

 
2604

nr XXIII/163/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2605

nr XXIII/165/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica

 
2606

nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica

 
2607

nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

 
2608

nr XXIII/129/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania

 
2609

nr XXI/94/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 
2610

nr XXIII/2007/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 


UCHWAŁA

 


ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2611

z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia II części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2612

aneks nr 3 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:14