Dziennik nr 147 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 października 2005 r.

Nr 147

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4057

nr XXVI/177/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
4058

nr XXXIX/253/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 sierpnia 2005r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/174/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 listopada 2004r. w części dotyczącej zamiany nieruchomości

 
4059

nr XXIII/138/2005 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko

 
4060

nr XXIII/139/2005 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej

 
4061

nr XXXI/182/2005 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze działki o nr ewid.: 201/4 we wsi Mylin, gmina Chrzypsko Wielkie

 
4062

nr XXXI/183/2005 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze działek o nr ewid.: 196/22, 196/25 i 196/26 we wsi Mylin, gmina Chrzypsko Wielkie

 
4063

nr XXXI/184/2005 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze działek o nr ewid.: 91/2 do 91/6 we wsi Mylin, gmina Chrzypsko Wielkie

 
4064

nr XXXI/185/2005 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze działek o nr ewid.: 114/3 do 114/6 we wsi Mylin, gmina Chrzypsko Wielkie

 
4065

nr XXXI/186/2005 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze działki o nr ewid.: 165 we wsi Mylin, gmina Chrzypsko Wielkie

 
4066

nr XXXI/187/2005 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze działek o nr ewid.: 41/1 - 41/3, 41/9, 41/10, 41/12-41/16 we wsi Chrzypsko Wielkie, gmina Chrzypsko Wielkie

 
4067

nr XXXI/188/2005 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i upraw ogrodniczo-sadowniczych na obszarze działki o nr ewid.: 33/4 we wsi Śródka, gmina Chrzypsko Wielkie

 
4068

nr 189/2005 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 14 września 2005r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 
4069

nr XXXVIII/236/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/223/05 z dnia 16.06.2005r. dotyczącej ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skoki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skoki miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
4070

nr XXXIII/293/2005 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Śmigla i nadania jej statutu

 
4071

nr XXXIII/294/2005 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 września 2005r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu

 
4072

nr XXXIII/296/2005 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 września 2005r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć szkolnych dla niektórych nauczycieli

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
4073

nr XXXVI/188/2005 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/93/2004 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zaliczenia odcinków ulic w mieście Kole do kategorii dróg powiatowych

 


ANEKSY DO POROZUMIEŃ

 
4074

aneks nr 1 z dnia 18 sierpnia 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2004r. pomiędzy Gminą Miejską Turek a Powiatem Tureckim w sprawie przekazania przez Powiat Turecki Gminie Turek zadania polegającego na obowiązku sprzątania ulic powiatowych w latach 2004-2006

 
4075

aneks (2) z dnia 19 września 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 15 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Babiak w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
4076

aneks (2) z dnia 20 września 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Zaniemyśl w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
4077

aneks (2) z dnia 20 września 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 4 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gmina Pyzdry w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 14:54