Dziennik nr 179 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 5 grudnia 2007 r.

Nr 179

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3935

nr XI/71/07 Rady Gminy Bralin z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr X/60/07 Rady Gminy Bralin z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
3936

nr XI/72/07 Rady Gminy Bralin z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach, do celów naliczenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
3937

nr XX/91/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranówko

 
3938

nr XIII/86/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/217/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3939

nr XIII/137/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie: nadania nazwy rondu komunikacyjnemu w zbiegu Wiaduktu Solidarności i ulicy Żwirki i Wigury w Gnieźnie

 
3940

nr XIII/138/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie: nadania nazwy rondu komunikacyjnemu w zbiegu ulic Gdańskiej i Pałuckiej w Gnieźnie

 
3941

nr XIII/148/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie: ustalenia dla miasta Gniezna liczby licencji przeznaczonych do wydania w 2008 roku na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

 
3942

nr XXI/101/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
3943

nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina

 
3944

nr XIII/143/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

 
3945

nr X/68/2007 Rady Gminy Ryczywół z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowania zwolnień

 
3946

nr X/69/2007 Rady Gminy Ryczywół z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3947

nr X/72/2007 Rady Gminy Ryczywół z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru

 
3948

nr X/63/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Kiszkowo"

 
3949

nr X/60/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagrodzenia w roku 2008

 
3950

nr XV/133/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3951

nr XIII/78/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: określenia ilości licencji za wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2008 r.

 
3952

nr XIII/79/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXVII/221/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski

 
3953

nr XIII/80/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
3954

nr XIV/98/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 
3955

nr XIV/100/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich, związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziałów nieruchomości

 
3956

nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej

 
3957

nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3958

nr XIII/81/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
3959

nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
3960

nr XIII/83/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
3961

nr XIII/71/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3962

nr XIII/72/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3963

nr XII/71/2007 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracji Oświaty w Kołaczkowie do wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego

 
3964

nr XXV/248/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/809/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) oraz zasad taryfowych za przewozy taksówkami osobowymi

 
3965

nr XII/78/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Wielichowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 
3966

nr XII/80/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. W sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2002 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wielichowo

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3967

nr XII/93/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: pozbawienia drogi nr 4157P - ul. Staszica w Śremie od km 0+620 do km 0+948,50 kategorii drogi powiatowej

 
3968

nr XII/108/2007 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonym parkingu strzeżonym

 
3969

nr XII/109/2007 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki na rok 2008,

 
3970

nr XI/93/2007 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym

 
3971

nr XI/94/2007 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: zmniejszenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego

 
3972

nr XII/70/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: zasad i warunków używania herbu i flagi Powiatu Kępińskiego

 


POROZUMIENIA

 
3973

z dnia 1 października 2007 r. pomiędzy Gminą Chrzypsko Wielkie a Gminą Sieraków w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi na obszarze gmin przedsiębiorcom mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania na ich terenie

 
3974

z dnia 1 października 2007 r. pomiędzy Gminą Kwilcz a Gminą Sieraków w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi na obszarze gmin przedsiębiorcom mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania na ich terenie

 
3975

z dnia 1 października 2007 r. pomiędzy Miastem i Gminą Międzychód a Gminą Sieraków w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi na obszarze gmin przedsiębiorcom mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania na ich terenie

 


DECYZJA

 


PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGATYKI

 
3976

nr OPO-4210-48/3/2007/883/VI/AS z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca zmianę taryfy dla ciepła Miasta i gminy Szamotuły prowadzące działalność gospodarcza w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 05.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:39