Dziennik nr 200 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Nr 200

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4581

nr V/47/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Fr. Roosevelta i Parkowej w Gnieźnie

 
4582

nr XII/92/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulicy Fortecznej I

 
4583

nr X/49/07 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4584

nr X/50/07 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4585

nr X/51/07 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4586

nr X/50/07 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

 
4587

nr X/51/07 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grodziec

 
4588

nr X/53/07 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 rok

 
4589

nr X/54/07 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2008 rok

 
4590

nr X/55/07 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4591

nr X/56/07 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4592

nr X/57/07 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środku transportowych na 2008 rok

 
4593

nr XIII/61/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
4594

nr XIII/68/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto w Pyzdrach w roku 2008

 
4595

nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół gimnazjum w roku, 2008 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Pyzdry

 
4596

nr XIII/71/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2008 roku

 
4597

nr XIV/72/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
4598

nr XVII/79/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
4599

nr XIV/151/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/345/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna

 
4600

nr XIV/153/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2004-2008

 
4601

nr XIV/166/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta Gniezna dodatku funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
4602

nr XIV/168/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla wiaduktu komunikacyjnego na przedłużeniu ulicy Warszawskiej w Gnieźnie

 
4603

nr XIV/169/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu przy ul. Jana III Sobieskiego

 
4604

nr XI/100/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/255/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krzyż Wlkp.

 
4605

nr XI/106/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.

 
4606

nr XII/70/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kuślin na rok 2008

 
4607

nr XII/71/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuślin

 
4608

nr IX/56/2007 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połajewo

 
4609

nr IX/57/2007 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie przyjmowania odpadów na gminne składowisko odpadów komunalnych w Sierakówku

 
4610

nr XIV/134/2007 Rady Gminy Gniezna z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odtroczenia i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
4611

nr XI/119/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:44