Dziennik nr 205 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2007 r.

Nr 205

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4779

nr XIII/83/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
4780

nr XI/67/07 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4781

nr XIII/74/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych i opłat lokalnych, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej i opłaty miejscowej obowiązujących w roku 2008

 
4782

nr XIII/69/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 października 2007 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zakresie obejmującym teren położony przy ulicy Wirowskiej

 
4783

nr XIII/65/2007 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4784

nr XIII/60/2007 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4785

nr XIV/94/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4786

nr XIV/97/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
4787

nr XIII/75/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4788

nr XIII/80/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru

 
4789

nr XII/84/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pacy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
4790

nr XII/54/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Osieczna

 
4791

nr XII/86/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Osieczna

 
4792

nr XII/88/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kąkolewie

 
4793

nr XII/89/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4794

nr XII/90/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4795

nr XII/91/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2008 rok

 
4796

nr XII/92/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4797

nr XII/93/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok

 
4798

nr XII/72/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4799

nr XII/77/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
4800

nr IX/63/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4801

nr XIII/54/2007 Rady Gminy Kotlin z dnia 10 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4802

nr IX/84/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Kołaczkowo, gmina Witkowo, działki nr 17/12, 17/15, 17/17, 18/3

 
4803

nr XII/78/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pępowo

 
4804

nr XIV/92/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4805

nr XVII/168/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4806

nr XVII/174/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kórniku

 
4807

nr XVII/175/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/536/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic i skwerów we wsi Borowiec

 
4808

nr XVII/176/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Borówcu

 
4809

nr XIV/83/07 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów załączników do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek leśny

 
4810

nr XIV/85/07 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

 
4811

nr XVI/179/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
4812

nr XXII/112/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dymaczewo Stare

 
4813

nr XXII/113/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie

 
4814

nr XXII/128/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina

 
4815

nr XII/107/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2008-2012

 
4816

nr XII/108/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Poniec

 
4817

nr XIII/122/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Rawicz - osiedla

 
4818

nr XIV/85/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
4819

nr XI/70/2007 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 
4820

nr XI/72/2007 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/99/2004 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Nowotomyskiego

 


OGŁOSZENIE STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO

 
4821

ogłoszenie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej ewidencji, obejmującej założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Gronówko Gm. Lipno

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:30