Dziennik nr 212 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 31 grudnia 2007 r.

Nr 212

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5077

nr XI/78/2007 Rady Gminy Ryczywół z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
5078

nr XVI/149/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 rok na terenie gminy Gostyń

 
5079

nr XVI/169/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Walki Młodych

 
5080

nr XVI/170/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Okólnej i Walki Młodych

 
5081

nr XVI/171/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Pogodnej i Wałeckiej

 
5082

nr XVI/172/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Powstańców Wlkp. i ul. Fritsa Philipsa

 
5083

nr XVI/173/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Suchej

 
5084

nr XIV/62/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5085

nr XIV/64/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5086

nr XIV/67/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
5087

nr XII/73/07 Rady Gminy Wapno z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wapno

 
5088

nr XIV/118/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz na 2008 rok

 
5089

nr XIV/122/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
5090

nr XI/58/2007 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
5091

nr XIII/84/07 Rady Gminy Babiak z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

 
5092

nr XIII/85/07 Rady Gminy Babiak z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w 2008 roku

 
5093

nr XIII/86/07 Rady Gminy Babiak z dnia 30 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Babiak

 
5094

nr 136/XII/07 Rady Gminy Ślesin z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

 
5095

nr 137/XII/07 Rady Gminy Ślesin z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
5096

nr 138/XII/07 Rady Gminy Ślesin z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
5097

nr 139/XII/07 Rady Gminy Ślesin z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
5098

nr 140/XII/07 Rady Gminy Ślesin z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej Gminy Ślesin w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
5099

nr 144/XII/07 Rady Gminy Ślesin z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w miejscowości Różopole

 
5100

nr XVI/79/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

 
5101

nr 71/XII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku

 
5102

nr 72/XII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 
5103

nr 73/XII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
5104

nr 74/XII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty od wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2008 roku

 
5105

nr 75/XII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 106/XVI/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 
5106

nr XIV/60/2007 Rady Gminy Kotlin z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
5107

XV/94/07 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki, obowiązującego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

 


POROZUMIENIE

 
5108

z dnia 23 listopada 2007 r. nr SO/5311-9/07/452 zawarte pomiędzy powiatem poznańskim a Gminą Kostrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na zakup bramy do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
5109

z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 18:03