Dziennik nr 216 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 grudnia 2008 r.

Nr 216

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3564

nr XXXI/242/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk

 
3565

nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skulsk

 
3566

nr XVIII/116/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Skulsk oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata

 
3567

nr XVIII/117/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Skulsk oraz gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych

 
3568

nr XXIII/164/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/101/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wilczyn oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
3569

nr XXVI/133/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2009 r., wyznaczenie inkasenta oraz określenie wysokości inkasa

 
3570

nr XXVI/134/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3571

nr XXVI/135/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 
3572

nr XXVI/136/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 
3573

nr XXI/97/08 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
3574

nr XXI/99/08 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
3575

nr XXI/100/08 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
3576

nr XXI/101/08 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu Zyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
3577

nr XXI/103/08 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

 
3578

nr XXI/124/2008 Rady Gminy Koło z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na ternie Gminy Koło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
3579

nr XXI/125/08 Rady Gminy Koło z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
3580

nr XXI/127/08 Rady Gminy Koło z dnia 31 października 2008 r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
3581

nr XXI/128/08 Rady Gminy Koło z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
3582

aneks do porozumienia zawartego w dniu 16 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolski a Miastem Rawicz

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 02.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 13:08