Dziennik nr 22 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 lutego 2008 r.

Nr 22

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
447

nr XIV/71/2007 Rady Gminy Lądek z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Ciążeń, obręb Ciążeń Wschód, gm. Lądek

 
448

nr XIV/72/2007 Rady Gminy Lądek z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lądek

 
449

nr XV/71/2007 Rady Gminy w Olszówce z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w 2008 roku

 
450

nr XV/72/2007 Rady Gminy w Olszówce z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Olszówka

 
451

nr XV/78/2007 Rady Gminy w Olszówce z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

 
452

nr XV/82/2007 Rady Gminy w Olszówce z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
453

nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok

 
454

nr XII/94/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
455

nr 82/07 Rady Gminy w Osiku Małym z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Osiek Mały dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2008.

 
456

nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rychwał

 
457

nr XV/89/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/238/06 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzałkowo

 
458

nr XV/90/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
459

nr 147/XIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

 
460

nr 148/XIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia obowiązującego w 2008 roku

 
461

nr XIII/85/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008

 
462

nr XIV/80/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
463

nr XIV/81/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
464

nr XIV/83/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2008 rok

 
465

nr XIV/86/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY RAWICKIEGO

 
466

sprawozdanie Starosty Rawickiego działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:08