Dziennik nr 221 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 grudnia 2009 r.

Nr 221

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3801

nr XXXVI/169/09 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, przedmiotowych, artystycznych i sportowych dla uczniów

 
3802

nr XXXI/404/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Gostyń za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły lub przedszkola

 
3803

nr XXXI/408/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany w części Uchwały Nr XX/198/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gostyń na lata 2008 - 2012

 
3804

nr XXXVIII/545/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tereny Przydworcowe II"

 
3805

nr XXXVIII/402/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaliczenia ulicy Jagiellońskiej do kategorii dróg gminnych

 
3806

nr XXXVIII/406/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/324/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości i ich części, stanowiących przedmiot własności lub użytkowania wieczystego Gminy Śmigiel

 
3807

nr XXIII/156/09 Rady Gminy Powidz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom Gimnazjum im. Kompani Powidzkiej 1918 r. oraz uczniom kl. IV - VI Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu

 
3808

nr XXIII/159/09 Rady Gminy Powidz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie regulaminu targowiska w Powidzu

 
3809

nr XXXIII/185/09 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra obejmujących działki położone w miejscowościach: Marcinki nr 335, Pisarzowice nr 178, Bierzów nr 214/2, Rybin nr 129

 
3810

nr XXX/212/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/170/2000 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury o nazwie Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w Koźminie Wielkopolskim

 
3811

nr XXX/167/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/137/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego

 
3812

nr XXXIV/204/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kobylin na rok 2010

 
3813

nr XXXIV/205/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
3814

nr XXXIV/206/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3815

nr XXXIV/207/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru

 
3816

nr XXXVIII/216/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw: Czeluścin, Gębowo, Goraniec, Goranin, Graby, Kąpiel, Kosowo, Nidom, Pakszyn, Pakszynek, Pawłowo, Rakowo, Szczytniki Czerniejewskie, Żydowo

 
3817

nr XXXVIII/217/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/165/05 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3818

nr XXXIX/391/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 
3819

nr XXXIX/392/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
3820

nr XL/453/2009 Rady Miasta Gniezno z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3821

nr XL/454/2009 Rady Miasta Gniezno z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Miasta Gniezna

 
3822

nr XL/458/2009 Rady Miasta Gniezno z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/349/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta Gniezna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
3823

nr XL/459/2009 Rady Miasta Gniezno z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Kanclerza Jana Łaskiego w Gnieźnie

 
3824

nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno

 
3825

nr XXXII/258/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
3826

nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W POZNANIU

 
3827

nr OPO-4210-59(8)/2009/VIII/ASz z dnia 10 listopada 2009 r. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła ustalonej prze Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin sp. z o o. z siedzibą w Koninie

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIE

 
3828

z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3829

z dnia 26 października 2009 r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, terminie od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 07:41