Dziennik nr 222 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 grudnia 2009 r.

Nr 222

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3830

nr XXI/175/2009 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/151/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3831

nr LXI/838/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Fabianowo" w Poznaniu

 
3832

nr XXXIII/200/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

 
3833

nr XXXIII/152/09 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/129/2005 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kawęczyn

 
3834

nr XXIX/210/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr XXXII/214/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni ów zamieszkałych na terenie gminy Tuliszków

 
3835

nr XLI/339/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz Biskupi

 
3836

nr XLI/340/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca uchwałę nr V/69/2003 rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kazimierz Biskupi

 
3837

nr XLI/341/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3838

nr XLI/342/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 października 2009 r. w sprawie obniżenia skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2010 rok na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

 
3839

nr XLI/343/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 października 2009 r. w sprawie obniżenia skupu drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2010 rok na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

 
3840

nr XLI/344/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
3841

nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010

 
3842

nr XLV/315/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010

 
3843

nr XLV/316/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 
3844

nr XLV/317/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3845

nr XLI/217/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy

 
3846

nr XLI/218/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3847

nr XLI/219/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3848

nr XXVII/202/2009 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowotomyskiego

 
3849

nr XLI/225/2009 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/177/2008 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego

 
3850

nr XXXIX/236/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego

 


POROZUMIENIE

 
3851

z dnia 1 września 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Kostrzyn

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 07:37