Dziennik nr 226 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2009 r.

Nr 226

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3962

nr XXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 3 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 
3963

nr XXXI/291/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w części z prawem zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo

 
3964

nr XXXI/295/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2010

 
3965

nr XXXI/296/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej

 
3966

nr XXXI/297/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
3967

nr XXXI/298/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3968

nr XXXI/305/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowy Lubosz

 
3969

nr XXXI/306/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmiany nazw ulicy Racockiej w miejscowości Kurza Góra

 
3970

nr XXIX/265/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3971

nr XXIX/266/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3972

nr XXIX/267/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
3973

nr XXIX/268/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
3974

nr XXXII/280/2009 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci

 
3975

nr XXXVI/242/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
3976

nr XXXVI/243/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych

 
3977

nr XL/229/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 
3978

nr XL/230/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
3979

nr XL/231/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
3980

nr XL/232/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3981

nr XL/233/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości

 
3982

nr XL/234/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa

 
3983

nr XL/235/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3984

nr XXXII/148/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

 
3985

nr XXXII/149/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie

 
3986

nr XXXII/256/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyczno - rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo

 
3987

nr XXXVI/261/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/351/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wolsztyn

 
3988

nr XXXVI/262/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wolsztyn liczby punktów sprzedażny napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedażny

 
3989

nr XXXVI/263/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolsztyn na lata 2009 - 2015"

 
3990

nr XXXVI/264/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 mają 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
3991

nr XXXVIII/295/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej

 
3992

nr XXXVIII/296/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3993

nr XXXVIII/297/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
3994

nr XXXVIII/298/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
3995

nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

 
3996

nr XXIV/138/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 
3997

nr XXIV/139/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
3998

nr XXIV/140/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
3999

nr XXIV/141/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo

 
4000

nr XL/413/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Śmigiel na 2010 r.

 
4001

nr XL/414/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 
4002

nr XL/415/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel

 
4003

nr XXXII/236/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4004

nr XXXII/237/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4005

nr XXXII/244/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
4006

nr XXXVI/228/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4007

nr XXXVI/229/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
4008

nr XXXVI/230/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4009

nr XXXVI/231/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
4010

nr XXXVI/232/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru

 
4011

nr XXXVI/233/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4012

nr XXXVI/234/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 14:54