Dziennik nr 229 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 grudnia 2009 r.

Nr 229

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4088

nr XXV/1634/09 Rady Gminy Czermin z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Czermin należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zwartego w dniu 7 października 2008 r.

 
4089

nr XXVII/179/2009 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 
4090

nr XXVII/181/2009 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia nazwy dla nowopowstałej ulicy dojazdowej we wsi Książenice

 
4091

nr XXVII/187/2009 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
4092

nr XXVII/188/2009 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
4093

nr XXVII/189/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2010

 
4094

nr XXVII/190/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010

 
4095

nr XLIV/282/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kępno liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 
4096

nr XLIV/285/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie pozbawienia części drogi - ulicy Rynek w Kępnie, kategorii drogi gminnej, z powodu wyłączenia jej z użytkowania

 
4097

nr XLIV/288/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych słupów ogłoszeniowych

 
4098

nr XLIV/289/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat

 
4099

nr XLIV/290/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kępno

 
4100

nr XXX/180/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4101

nr XXX/181/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
4102

nr XXX/185/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

 
4103

nr XXX/152/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Mikstat

 
4104

nr XXXI/172/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 
4105

nr XXXI/173/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2010

 
4106

nr XXXI/174/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków m transportowych na rok 2010

 
4107

nr XXXI/175/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010

 
4108

nr XXXI/176/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na rok 2010

 
4109

nr XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
4110

nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4111

nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4112

nr XXXV/248/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
4113

nr XXXV/249/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 
4114

nr XXXV/250/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 
4115

nr XXXV/254/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
4116

nr XXXV/255/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Książ Wlkp. lub jej jednostkom organizacyjnym

 
4117

nr XXXII/250/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4118

nr XXXII/251/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4119

nr XXXII/252/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru na 2010 rok

 
4120

nr XXXII/253/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
4121

nr XXIX/216/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


POROZUMIENIA

 
4122

nr 396/PRK.GK/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawarta pomiędzy Gminą Śrem a Powiatem Śremskim

 
4123

nr 403/PRK.RS/09 z dnia 6 lipca 2009 r. umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawarta pomiędzy Gminą Śrem a Powiatem Śremskim

 
4124

aneks do umowy nr 396/PRK.GK/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawarty w dniu 31 sierpnia 2009 r. pomiędzy Gminą Śrem a Powiatem Śremskim

 
4125

nr 565/PRK.RS/09 z dnia 25 września 2009 r. umowa w sprawie udzielania pomocy rzeczowej zawarta pomiędzy Gminą Śrem a Powiatem Śremskim

 
4126

porozumienie nr GZO 4317/2/09 zawarte w dniu 30 września 2009 r. pomiędzy Gmina Kaźmierz a Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie przekazania wykonania zadania publicznego

 
4127

aneks nr RUM-00889/09 z dnia 5 listopada 2009 r. do porozumienia nr RUM-00400/09 z dnia 15 maja 2009 r. zawarty pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań w sprawie udzielenia dotacji

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU

 
4128

sygn. akt IV SA/Po 519/09 z dnia 16 września 2009 r. dotyczący uchwały nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jarocin

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 14:30