Dziennik nr 230 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 grudnia 2009 r.

Nr 230

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4129

nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 października 2009 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach ,innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat

 
4130

nr XXVI/74/09 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2010 r.

 
4131

nr XXXIV/194/09 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych i opłat lokalnych, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej i opłaty miejscowej obowiązujących w roku 2010

 
4132

nr XXXIV/196/09 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/137/08 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4133

nr XXXIII/161/09 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
4134

nr XXXIII/163/09 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości i opłaty targowej

 
4135

nr XXXIII/164/09 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4136

nr XXIV/169/09 Rady Gminy Chocz z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4137

nr XXIV/170/09 Rady Gminy Chocz z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku i zwolnień od środków transportowych na obszarze Gminy Chocz

 
4138

nr XXXI/157/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 
4139

nr XXXI/158/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4140

nr XXXI/159/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Jaraczewo

 
4141

nr XXXI/160/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4142

nr XXXI/161/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Jaraczewo przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne

 
4143

nr XXXI/162/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Jaraczewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
4144

Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/325/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz nadania mu Statutu

 
4145

nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4146

nr XXXIII/252/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4147

nr XXXIII/253/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek

 
4148

nr XXXIII/254/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁY ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

 
4149

nr V/20/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego : "Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart" w Nieparcie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Gostkowie prowadzonym przez "Edukacyjny Związek Międzygminny -Gostkowo-Niepart" w Nieparcie

 
4150

nr V/21/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego : "Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart" w Nieparcie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora zespołu szkół oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych ,prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów dla których organem prowadzącym jest Zgromadzenia Związku "Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart" z siedzibą w Nieparcie

 
4151

nr V/21/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego : "Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart" w Nieparcie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w Zespole Szkół w Gostkowie w roku 2009r.

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINSTRACYJENGO W POZNANIU

 
4152

sygn. akt IV SA/Po 335/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04 marca 2009 r. nr WN.I-8.0911-81/2009 w przedmiocie ustalania regulaminu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 14:25