Dziennik nr 231 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 grudnia 2009 r.

Nr 231

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4153

nr XXXVI/232/09 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4154

nr VII/46/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4155

nr VII/47/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 
4156

nr VII/48/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4157

nr VII/49/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 
4158

nr VII/50/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 października 2009 r. uchylająca uchwałę Nr I/11/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zwolnień dróg w podatku od nieruchomości

 
4159

nr VII/51/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 października 2009 r. uchylająca uchwałę Nr VI/51/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4160

nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4161

nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
4162

nr XXXI/180/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/03 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie określenia statutów sołectw na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
4163

nr XLII/351/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4164

nr XLII/352/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4165

nr XXXI/300/2009 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/213/2005 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzyż Wlkp.

 
4166

nr XXXV/269/09 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej i sposobu jej pobierania

 
4167

nr XXXV/270/09 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4168

nr XXXV/271/09 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4169

nr XXXI/219/09 Rady Gminy Kwilcz z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych praz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4170

nr XXXI/223/09 Rady Gminy Kwilcz z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kwilcz XXVIII/258/2002 z 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

 
4171

nr XXIV/129/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4172

nr XXIV/130/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
4173

nr XXIV/132/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mieleszyn

 
4174

nr 293/XXX/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów pobieranej na terenie gminy Wieleń

 
4175

nr 294/XXX/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Wieleń

 
4176

nr 295/XXX/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4177

nr 296/XXX/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od osób fizycznych

 
4178

nr 297/XXX/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Wieleń

 
4179

nr XXIII/246/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

 
4180

nr XXIII/247/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4181

nr XXIII/248/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4182

nr XXIII/249/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4183

nr XXIII/250/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych

 
4184

nr XXIII/251/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
4185

nr XXIII/252/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zastosowania zwolnień w opłacie od posiadania psów

 
4186

nr XXIII/253/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

 
4187

nr XXIII/254/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty

 
4188

nr XXIII/255/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz

 
4189

nr XXIII/257/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

 
4190

nr XXIII/258/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie gminy Lubasz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
4191

nr XXIII/261/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubasz

 
4192

nr XXIII/265/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Kamionka

 
4193

nr XXXV/342/2009 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
4194

nr XXVI/195/2009 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 września 2009r. W sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub nowego prawa jazdy

 
4195

nr XXXV/344/2009 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski

 


UCHWAŁA WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA W POZNANIU

 
4196

nr 13/2009 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie uzupełnienia do wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 


INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4197

nr OPO-4210-65(6)/2009/525/IV/ASz z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie

 
4198

nr WCC/320-ZTO-C/243/W/OPO/2009/AgS z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 14:21