Dziennik nr 232 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2009 r.

Nr 232

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4199

nr XLII/301/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica"

 
4200

nr XLII/302/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica

 
4201

nr XLII/305/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziełek nr 727-730, 739-743 i 779 położonych w Rokietnicy

 
4202

nr L/349/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Duszniki

 
4203

nr L/350/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 
4204

nr L/351/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
4205

nr XLVIII/286/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 
4206

nr XLVIII/287/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
4207

nr XLVIII/289/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
4208

nr XLVIII/290/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej

 
4209

nr XLVIII/291/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin

 
4210

nr XLV/451/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4211

nr XLV/452/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych

 
4212

nr XLV/453/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4213

nr XLV/454/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
4214

nr XLV/456/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Kórnik należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.

 
4215

nr XLV/459/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biernatkach

 
4216

nr XLV/460/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szczytnikach

 
4217

nr XLV/461/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kamionkach

 
4218

nr XXXVI/216/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4219

nr XXXVI/217/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
4220

nr XXXVI/218/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4221

nr XXXVI/220/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Miasto Luboń, rozwoju sportu kwalifikowanego

 
4222

nr XXXIV/555/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Środa Wielkopolska

 
4223

nr XXXVI/311/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4224

nr XXXVI/313/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2009 r. w sprawie Regulaminu korzystania z boisk sportowych ORLIK 2012 należących do Miasta i Gminy Gołańcz

 
4225

nr XXXVI/314/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4226

nr XXXVI/316/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2010 w Mieście i Gminie Gołańcz

 
4227

nr XLIII/229/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kaźmierz

 
4228

nr XLIII/230/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
4229

nr XLIII/231/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
4230

nr XXVI/202/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leszczyński

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 14:17