Dziennik nr 234 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2009 r.

Nr 234

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4271

nr XXXI/270/2009 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym gruntu 4/6 w m. Rakoniewice

 
4272

nr XXIX/163/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zasad dotyczących wyrażenia zgody na wydzierżawianie oraz wynajmowanie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości użytkowanych na cele rolnicze

 
4273

nr XXVII/190/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4274

nr XXVII/195/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca obiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice

 
4275

nr XXXIX/295/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Przemęt

 
4276

nr XXXIX/298/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4277

nr XXXIX/299/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4278

nr XXXIX/305/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemęt

 
4279

nr XXVIII/238/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4280

nr XXVIII/239/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

 
4281

nr XXVI/177/2009 Rady Gminy Kamieniec z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4282

nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Kamieniec z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4283

nr XXVI/184/2009 Rady Gminy Kamieniec z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/2009 Rady Gminy Kamieniec z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4284

nr XXVI/185/2009 Rady Gminy Kamieniec z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Kamieniec z dnia18 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
4285

nr XXXIII/285/2009 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4286

nr XXXIII/286/2009 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/331/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
4287

nr XXXIII/287/2009 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4288

nr XXXVI/170/09 Rady Gminy Białośliwie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4289

nr XXXVI/171/09 Rady Gminy Białośliwie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4290

nr XXXVI/178/09 Rady Gminy Białośliwie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania, przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białośliwie

 
4291

nr XXXVI/180/09 Rady Gminy Białośliwie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie częściowego pozbawienia statusu pomnika przyrody

 
4292

nr 562 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 550 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Konin

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
4293

nr 16/884/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność załącznika do uchwały Nr XXXIV/331/2009 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
4294

nr 16/885/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXIII/157/09 Rady Gminy Powidz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4295

nr 16/886/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXIII/160/09 Rady Gminy Powidz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
4296

nr 16/892/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXII/246/2009 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wronki

 
4297

nr 16/894/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXI/141/2009 Rady Gminy Połajewo z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

 
4298

nr 16/895/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXI/154/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 września 2009r. W sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
4299

nr 16/903/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXIV/204/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 
4300

nr 16/904/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XL/294/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Dopiewo

 
4301

nr 16/915/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXIII/246/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy

 
4302

nr 16/916/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXIV/188/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
4303

nr 16/917/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVIII/522/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2010 roku

 
4304

nr 16/928/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXX/206/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizację pozarządową

 
4305

nr 16/929/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XLIII/264/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 września 2009r. W sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, zespołów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Buk przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 
4306

nr 16/930/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXVI/231/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, zespołów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Opalenica prze inne jednostki niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 14:08