Dziennik nr 235 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2009 r.

Nr 235

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4307

nr 483/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chocz w okręgu wyborczym Nr 1

 
4308

nr 484/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kórniku

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4309

nr XXII/149/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012"

 
4310

nr XXX/208/09 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4311

nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4312

nr 205/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy i miasta Jastrowie

 
4313

nr 207/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

 
4314

nr 208/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4315

nr XXXVI/231/09 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Szydłowo

 
4316

nr XXXVI/286/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4317

nr XXXVI/287/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
4318

nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
4319

nr XXXVI/289/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru

 
4320

nr XXXVI/290/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4321

nr XXXIX/343/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chodzież

 
4322

nr XXVII/211/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok i wzorów formularzy

 
4323

nr XXVII/212/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4324

nr XXVII/214/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4325

nr XXVII/215/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego

 
4326

nr XXXVI/309/09 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

 
4327

nr XXXVI/310/09 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4328

nr XXXV/210/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru

 
4329

nr XXXV/211/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4330

nr XXXV/212/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4331

nr XLVII/379/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2010

 
4332

nr XLVII/380/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
4333

nr XLVII/381/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 
4334

nr XLVII/382/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
4335

nr XLVII/383/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/239/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 
4336

nr XLVII/385/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie odpłatności zaświadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Oborniki

 
4337

nr XLVII/386/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty prowadzonych na terenie Gminy Oborniki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
4338

nr XXXVIII/242/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
4339

nr XXVI/149/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4340

nr XXIX/217/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Nekla

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
4341

z dnia 17 listopada 2009 r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany II i V części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 14:01