Dziennik nr 237 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2009 r.

Nr 237

 

TREŚĆ
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

 
4388

nr XXXV/319/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Pyszczyn - działka nr 20

 
4389

nr XXXVIII/222/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 
4390

nr XXXVIII/223/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko

 
4391

nr XXXVIII/224/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów

 
4392

nr XXXVIII/225/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
4393

nr XXXVIII/227/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4394

nr XXXVIII/231/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
4395

nr XXXVIII/232/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/200/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn

 
4396

nr XXXVIII/233/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/201/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Piłka

 
4397

nr XXXVIII/234/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo

 
4398

nr XXXVIII/235/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/203/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce Nowe

 
4399

nr XXXVIII/236/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

 
4400

nr XXVIII/187/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach i niepublicznych przedszkolach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 
4401

nr XXVIII/191/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4402

nr XXVIII/192/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4403

nr XXVIII/194/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Obrzycko w roku 2010

 
4404

nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4405

nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4406

nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4407

nr XXXIV/245/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów pobieranej na terenie gminy Trzcianka

 
4408

nr XXIII/154/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4409

nr XXIII/158/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzewo obowiązujących od 1 stycznia 2010 r.

 
4410

nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 r.

 
4411

nr XXVIII/177/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
4412

nr XXVIII/181/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław przyjętego uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXXVIII/212/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku

 
4413

nr XXVII/175/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczeni podatku rolnego na 2010 rok

 
4414

nr XXVII/176/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4415

nr XXVII/177/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4416

nr XXVII/178/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Kłecko, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia na inkaso

 
4417

nr XXVII/180/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłecko

 
4418

nr XXVII/181/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłecko

 
4419

nr XXVII/183/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kłecko

 
4420

nr XXXIV/410/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 
4421

nr XXXIV/411/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
4422

nr XXXIV/412/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/412/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 mają 2009 roku w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie miasta i gminy Margonin

 
4423

nr XXXIV/413/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie uchyleni uchwały Nr XXIV/279/2008 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4424

nr XXXII/160/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 4 listopada 2009r. W sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
4425

nr XXX/197/09 Rady Gminy Damasławek z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4426

nr XXXVI/224/2009 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 listopada 2009r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku

 
4427

nr XXXVI/225/2009 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 listopada 2009r. W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4428

nr XXXIX/242/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat

 
4429

nr XXVII/247/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania

 
4430

nr XXVII/248/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4431

nr XXVII/249/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu

 
4432

nr XLII/378/09 Rady Gminy Suchy Las z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 
4433

nr XLII/379/09 Rady Gminy Suchy Las z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 
4434

nr LXIII/883/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Osiedla im. Jana Ostroroga w Poznaniu

 
4435

nr LXIII/884/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie skrócenia lub wydłużenia kadencji rad osiedli oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli

 

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4436

nr OPO-4210-62(12)/2009/2904/VII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustaloną prze Pana Bogusława Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. "TEMPEKS" Przedsiębiorstwo Usługowo- Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.11.2014 - 12:32