Dziennik nr 241 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 241

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4193

nr XVII/109/2008 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

 
4194

nr XXI/170/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąkolewo

 
4195

nr XXI/174/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna"

 
4196

nr XXI/175/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania

 
4197

nr XXI/176/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych Burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 
4198

nr XXI/179/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
4199

nr XXI/181/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4200

nr XXI/182/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok

 
4201

nr XLIV/545/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Janikowo 1" w Poznaniu

 
4202

nr XIX/126/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4203

nr XLV/580/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmiany nazwy skweru

 
4204

nr XLV/585/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terenów w rejonie ulic: Opolskiej, Stefana Okrzei oraz cieku Górczynka" w Poznaniu

 
4205

nr 255/XXX/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006 - 2010

 
4206

nr 259/XXX/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Śrem

 
4207

nr XXVII/178/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 - wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski

 
4208

nr 164/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie

 
4209

nr 166/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2009 roku

 
4210

nr XXXVI/231/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
4211

obwieszczenie z dnia 8 grudnia Komisarza Wyborczego w Koninie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec przeprowadzonych w dniu 7 grudnia 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 11:00