Dziennik nr 249 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 249

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4470

nr 33/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Profil Soli Różowej"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4471

nr XXII/165/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część B

 
4472

nr XXII/166/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część F

 
4473

nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Zduny

 
4474

nr XXVI/126/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego, za wysługę lat za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 
4475

nr XX/146/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego na 2009 rok wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pępowo

 
4476

nr XX/151/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zasad korzystania z targowiska gminnego

 
4477

nr XX/153/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pępowo

 
4478

nr XX/138/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 
4479

nr XX/139/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4480

nr XX/143/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

 
4481

nr XX/144/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

 
4482

nr XX/146/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r.

 
4483

nr XXXII/214/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno insygniów władz oraz pieczęci urzędowej

 
4484

nr XXX/203/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hanulin

 
4485

nr XXX/204/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kępno

 
4486

nr XXII/128/2008 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuślin na rok 2009

 
4487

nr XXII/129/2008 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kuślin

 
4488

nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto w Pyzdrach w roku 2009

 
4489

nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2009 roku

 
4490

nr XXII/151/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół, gimnazjum w roku 2009 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Pyzdry

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4491

nr OPO-4210-82(6)/2008/402/V/AS z dnia 12 grudnia 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejską Energetykę Cieplną sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży

 


POROZUMIENIE

 
4492

z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą i Miastem Zagórów w sprawie zarządzania drogami

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY TURECKIEGO

 
4493

nr 30/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Tureckiego na rok 2009

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
4494

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 15 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbiu przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 r.

 
4495

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 15 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:09