Dziennik nr 250 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 250

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4496

nr XXV/227/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy do wydawania decyzji administracyjnych

 
4497

nr XXV/228/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz na 2009 rok

 
4498

nr XXX/321/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4499

nr XXX/323/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4500

nr XXX/324/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
4501

nr XXX/329/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym

 
4502

nr XXX/330/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/351/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

 
4503

nr XXVI/120/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4504

nr XXVI/121/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4505

nr XXVI/122/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4506

nr XVII/115/2008 rady Gminy Dominowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dominowo

 
4507

nr XXIV/294/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
4508

nr XXIV/315/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/463/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 kwietnia 2005 r. dotyczącej szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gostyń

 
4509

nr XXIII/240/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4510

nr XX/133/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2009 roku

 
4511

nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 
4512

nr XXIII/174/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2009

 
4513

nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

 
4514

nr XXIII/176/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok

 
4515

nr XXIII/177/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2009

 
4516

nr XXIII/178/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009

 
4517

nr XXIII/186/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
4518

nr XXIV/254/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4519

nr XXII/121/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Ostroróg

 
4520

nr XXII/123/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4521

nr XXII/124/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 
4522

nr XXII/125/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4523

nr XXII/129/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2009 roku dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ostroróg

 
4524

nr XXIX/235/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zamiany uchwały nr XXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 
4525

nr XXIX/236/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/289/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krobia

 
4526

nr XXII/141/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4527

nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
4528

nr XXII/143/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4529

nr XXII/145/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4530

nr XXII/146/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 
4531

nr XXII/147/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomość, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
4532

nr XVII/127/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leszczyński w 2009 r.

 
4533

nr XVII/128/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leszczyński

 
4534

nr XVII/130/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania Nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki p[racy, oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w 2009 roku

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:06