Dziennik nr 252 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 22 grudnia 2008 r.

Nr 252

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4579

nr XXV/179/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 22 i 23 położone we wsi Dąbcze gmina Rydzyna

 
4580

nr XXVII/244/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchy Las

 
4581

nr XXIII/241/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/220/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

 
4582

nr XX/137/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji we Włoszakowicach

 
4583

nr XXVII/302/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4584

nr XXVII/303/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 
4585

nr XXVII/3011/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2005 r. Nr 162, poz. 4351)

 
4586

nr XXVII/312/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowskiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie

 
4587

nr XXII/210/08 Rady Gminy Kościan z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród w roku 2009

 
4588

nr XXII/222/08 Rady Gminy Kościan z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XX/192/08 Rady Gminy Kościan z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2009

 
4589

nr XXII/223/08 Rady Gminy Kościan z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
4590

nr XXV/330/2008 Rady Powiatu w Pile z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodku adopcyjno-wychowawczych oraz w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym prowadzonych przez Powiat Pilski

 


POROZUMIENIE

 
4591

z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 22.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 09:57